VVD wil Pauropus voor Zwolle behouden

Het uitzendbureau Pauropus in Zwolle voor bijzondere doelgroepen dreigt met ingang van 1 maart 2007 haar werkzaamheden te moeten afbouwen of stoppen. De reden hiervoor is dat de gemeente Zwolle aan Pauropus aangeeft geen geld te hebben voor werk dat door Pauropus in opdracht van de gemeente kan worden uitgevoerd. De VVD wil de kansen op uitstroom naar regulier werk voor hen die ver van die arbeidsmarkt afstaan behouden.

Pauropus is ontstaan vanuit de wens van de gemeente een sluitende aanpak te ontwikkelen voor overlast veroorzakende doelgroepen. Voor de VVD getuigt het van een verantwoorde aanpak dat de kostenloze trajecten die Pauropus aan de gemeente aanbiedt voor mensen met een zeer grote afstand tot de arbeidsmarkt  – financieel mede mogelijk wordt gemaakt doordat de gemeente dienstverleningstaken voor de gemeenschap – die de gemeente toch moet uitvoeren zoals het verwijderen van zwerfvuil of het meehelpen opruimen van de stormschade van vorige week –  aan Pauropus aanbiedt. Hiervoor heeft de gemeente vorige jaar de landelijke Jaap van der Doef prijs gekregen.

Lees verder »

LWL richt zich op raadsverkiezingen 2010

De lokale politieke partij LWL van Willem Lucht uit Zwolle richt zich op de raadsverkiezingen van 2010. De partij heeft onlangs besloten niet mee te gaan doen aan de Statenverkiezingen in Overijssel, omdat zij het aantal van 10.000 stemmen niet mogelijk acht en het geld voor de borg van € 1.200,- eigenlijk niet kunnen missen.

Alle pijlen van LWL worden gericht op de Raadsverkiezingen in 2010 in de gemeente Zwolle. Daarvoor wordt door de partij een nieuwe kopieermachine aangeschaft, wordt er op publieke plaatsen in de stad reclame gemaakt en de partij zal op dinsdag 27 februari 2007 haar nieuwe partijprogramma presenteren op het tweede partijcongres in wijkcentrum Weijenbelt in Berkum. Lucht zegt, dat er voor de raadsverkiezingen meer stemmen behaald moeten worden dan de 323 stemmen in 2006. “Anders wordt LWL geroyeerd om als partij mee te doen aan volgende verkiezingen en dat mag geen werkelijkheid worden”, zegt Willem Lucht.

Demonstratie tegen besluit over De Stad Als Theater

Op initiatief van de SP in Zwolle wordt maandagavond van 18.00 – 19.00 uur een protestdemonstratie voor het stadhuis aan de Grote Markt gehouden onder het motto ‘Geef De Stad Als Theater een eerlijke kans’. Er wordt geprobeerd om zoveel mogelijk andere partijen te betrekken om een gezamenlijk protest te laten klinken.

Er is grote onrust ontstaan onder de Zwollenaren over het besluit van het college van B&W om het festival De Stad Als Theater geen subsidie meer te verstrekken. De afgelopen weken klommen tientallen brievenschrijvers in de pen en lieten hun onvrede via krant en media horen. Ook de politiek ontving diverse reacties op het besluit. “Directe aanleiding voor het organiseren van de protestdemonstratie is het feit dat het college haar zin doordrukt zonder de gemeenteraad hierin te horen”, zegt de SP.

Lees verder »

CDA Zwolle wil meer aandacht voor het MKB

Het CDA vindt de aandacht van de gemeente voor het MKB (midden- en kleinbedrijf ) te mager in de gemeentelijke notitie “marketing en acquisitiebeleid”. Waar in de notitie over de marketing en acquisitiestrategie van de Zwolse werklocaties diverse malen gesproken wordt over het grootbedrijf, de top 100 en de snelst groeiende bedrijven, wil het CDA vooral de focus op het MKB leggen. Het MKB moet als grootste werkgever in Zwolle met sociaal plaatselijke wortels en betrokkenheid gekoesterd worden, aldus het CDA.

 

Natuurlijk zijn grote bedrijven belangrijk voor de Zwolse werkgelegenheid en het aantrekken van andere bedrijvigheid. Zwolle moet voor grote bedrijven aantrekkelijk zijn en de gemeente dient dan ook te zorgen voor een bruisend Zwolle, dat voldoende ruimte, arbeidsaanbod en  onderwijs heeft en als stad goed bereikbaar is. Maar het MKB is de motor van de Zwolse economie en levert, de gewenste , grote verscheidenheid aan werkgelegenheid. Daarnaast heeft het MKB veelal de wortels in de lokale samenleving en kent een grote sociale betrokkenheid bij de stad.

Lees verder »

Voorstel Raadswerkgroep Dierenwelzijn

De Raadsbrief inzake ‘Dieren in het Circus’ staat maandag op de agenda van de commissie Bestuur van de gemeente Zwolle. Verder wordt op dit moment door Wethouder van Dooremolen gewerkt aan een inventarisatie en bundeling van het bestaande dierenwelzijnsbeleid in Zwolle, in lijn van de motie die op initiatief van Swollwacht door de raad is aangenomen bij de begrotingsbehandeling.

In den lande is momenteel veel te doen over Dierenwelzijnsbeleid. Het onderwerp staat terecht toenemend in de belangstelling en op de agenda’s van Kamer, provincies en gemeenten. “En er zijn veel ontwikkelingen, ideeen en initiatieven op dit belangrijke terrein”, zeggen de fracties van Swollwacht en GL/DG in Zwolle. Bij de fracties bestaat sterk de behoefte om actief te gaan werken aan het ontwikkelen van Zwols Dierenwelzijnsbeleid. Zij stellen dan ook voor een Raadswerkgroep Dierenwelzijn in te stellen, die samen met wethouder en andere instanties-  cq ambtenaren het dierenwelzijnsbeleid verder vorm gaat geven.Wat Swollwacht en GL/DG betreft zijn alle partijen daar dan in vertegenwoordigd.

Lees verder »

Zorgen over wijkmarkt Zwolle Zuid

De Swollwacht fractie is de afgelopen tijd meerdere malen benaderd door marktkooplieden van de wijkmarkt Zwolle Zuid. Deze kooplieden maken zich ernstige zorgen over een – wederom – op handen zijnde verplaatsing van de wekelijkse warenmarkt op de Van der Capellenstraat in de wijk Zwolle Zuid. Dit in verband met de herinrichting van het aldaar gevestigde winkelcentrum. Momenteel doen er hardnekkige geruchten de ronde, dat de hele wijkmarkt in Zwolle Zuid eerdaags zal worden verkast en dat er voor een aantal vaste kooplieden dan geen plek meer zal zijn. Ook spreken zij de angst uit zich ernstige zorgen te maken, dat “hun markt”, door steeds opnieuw trekken en schuiven “kapot” wordt gemaakt.

Eén van de marktkooplieden, tevens bestuurslid van de CVAH (Centrale Vereniging Ambulante Handel), afdeling Zwolle geeft aan, dat deze organisatie het gevoel heeft,  niet serieus te worden genomen. Communicatie vanuit de gemeente Zwolle richting de CVAH is er niet of nauwelijks. Ondanks eerdere toezeggingen, dat er tijdig overleg zou zijn is daar tot op heden géén sprake van geweest en heeft deze organisatie niets meer van de zijde van de gemeente Zwolle vernomen. Swollwacht gaat hierover vragen stellen aan het college.

Lees verder »

SP wil ‘Het Turfschip’ voor Indische buurt behouden

Met een brandbrief aan B&W heeft de SP in Zwolle aandacht gevraagd voor de openbare basisschool ‘Het Turfschip’. De SP zegt dat de toekomst van ‘Het Turfschip’ op dit moment erg onzeker is.

De SP: ‘Het Turfschip’ is een openbare basisschool, welke wordt gekenmerkt door de kleinschaligheid. In de basisschool is er veel aandacht voor de kinderen, omdat de klassen relatief klein zijn. Er wordt niet alleen aandacht besteed aan een didactische ontwikkeling, maar ook aan de pedagogische ontwikkeling van de kinderen. Juist voor de kinderen (en de ouders) in de Indische Buurt is dit erg belangrijk, gezien de samenstelling van deze wijk. Zo geven de ouders aan dat ‘Het Turfschip’ de basis is en een rustpunt vormt voor alles in de wijk.

Lees verder »

SP Zwolle opent Meldpunt WMO

De SP in Zwolle roept personen en organisaties op te melden welke negatieve gevolgen zij ervaren door de invoering van de Wet maatschappelijke Ondersteuning (WMO. Daarvoor heeft de partij sindskort op haar website een Meldpunt WMO.

Gert van Maurik : ‘De WMO heeft op veel plaatsen voor grote onrust gezorgd. In sommige Gemeenten dreigen grote financiële tekorten. Hierdoor worden soms te lage tarieven voor zorg afgesproken, worden indicaties aangescherpt of worden meer eigen bijdragen van mensen gevraagd. In Zwolle heeft de rechter bepaald dat de aanbesteding over moet. De plaatselijke thuiszorg instellingen verlenen nu nog de zorg, dit kan veranderen na de vernieuwde aanbesteding. Cliënten kunnen hierdoor hun vertrouwde huishoudelijke zorg verliezen. Om snel een beeld te krijgen wil de SP graag weten wat de gevolgen van de WMO zijn als deze opnieuw is aanbesteed. De SP roept thuiszorginstellingen, gebruikersorganisaties, individuele gebruikers, etc op om alle effecten te melden.

Lees verder »

Onderzoek naar gevels van hoogbouw in Zwolle

Zwolle moet onderzoek doen naar de gevels van alle hoogbouw in de stad. Dat vindt de VVD in Zwolle.

 

Foto: J. Rabel

Vorige week kwam tijdens de storm de halve gevel van een flat op de hoek van de Betje Wolffstraat en Tesselschadestraat naar beneden. Volgens fractievoorzitter Van Dijk is het een wonder dat er niemand gewond is geraakt. Om dat risico voor de toekomst uit te sluiten, wil de partij dat alle constructies van flats worden onderzocht.

Bron: RTV Oost

SP kiest Yildirim als lijsttrekker voor Statenverkiezingen

Na zorgvuldige samenwerking met alle Overijsselse afdelingen, heeft de SP haar programma en kandidatenlijst voor de Provinciale Statenverkiezingen van 7 maart vastgesteld. Het verkiezingsprogramma heeft de titel ‘Overijssel menselijker en socialer’ gekregen. Op de kieslijst zijn kandidaten uit de hele provincie vertegenwoordigd met zeer uiteenlopende achtergronden. Düzgün Yildirim (43) zal net als vier jaar geleden de lijst aanvoeren en ziet zelfs mogelijkheden tot deelname in het nieuwe college.

 

Twee commissies waren de afgelopen maanden ijverig in de weer. De één had de taak om tussen alle aanmeldingen dertig kandidaten te vinden die de SP het beste kunnen vertegenwoordigen. De tweede commissie vertaalde de visie van de SP in het provinciale verkiezingsprogramma; een praktische aanpak voor de komende vier jaar. “Het programma vulde zich eigenlijk vanzelf”, vertelt lijsttrekker Düzgün Yildirim, “de afgelopen jaren hebben we stevig oppositie gevoerd tegen het beleid van CDA, PvdA en VVD, ons programma zit tjokvol socialere alternatieven”.

Lees verder »

Discussie over integratie van allochtonen

Onder leiding van studenten journalistiek van Windesheim praatten bekende en minder bekende Zwollenaren maandagavond in de centrale bibliotheek over het probleem van integratie van allochtonen op de arbeidsmarkt.

 

Samen met deskundigen en een vijftigtal belangstellenden gingen ze deze avond op zoek naar oplossingen. Aan de orde kwamen o.a. anoniem solliciteren, het dragen van hoofddoeken en het Islamitisch onderwijs.

‘Lees verder’ voor een verslag van www.zwolsnieuws.nl …

Lees verder »

Vragen over status Bankenlocatie Melkmarkt

Voor het bebouwen van de Bankenlocatie Melkmarkt in Zwolle moet voor het bouwplan een vrijstellingsprocedure gevolgd worden op basis van artikel 19 lid 1. In principe is de beslissing bij deze procedure een bevoegdheid van de gemeenteraad. Deze bevoegdheid is gedelegeerd aan het college, hierover heeft de raad in 2003 en 2004 een besluit genomen. De Zwolse politieke partijen GL/DG, SP, D66 en PBZ gaan er vanuit dat als het college een gedelegeerd besluit neemt, dit volgens de opgestelde beleidsregels gebeurd.

In het Bestemmingsplan Beschermd Stadsgezicht is het volgende beleid opgenomen: “Bij ingrepen van enige schaal zal een goede historische analyse aan planvorming vooraf moeten gaan. Bouwaanvragen zullen daarom vergezeld dienen te gaan van een dergelijke (bouw-) historische analyse.” Bij de bouwaanvraag voor de Bankenlocatie Melkmarkt is hiervan geen sprake, zeggen de partijen. Door de Stichting Bankebouw Van Straaten zijn verzoeken ingediend om de de panden Melkmarkt 1-5, 7 en 9 aan te wijzen tot beschermd gemeentelijk monument. De Zwolse partijen stellen hierover een aantal vragen aan het college.

Lees verder »