PvdA Zwolle: “Open culturele instellingen voor kinderen tot twaalf jaar”

PvdA Zwolle: “Open culturele instellingen voor kinderen tot twaalf jaar”

Zwolle – “Laten we zorgen dat cultuur op de agenda blijft, juist nu, in tijden van corona”, pleit Patty Wolthof namens de PvdA-fractie. “Cultuur zorgt voor troost, verbeelding, afleiding en verbinding.” De PvdA pleit ervoor culturele instellingen vanaf juni te openen, in ieder geval voor kinderen onder de twaalf jaar. Als het eerder kan, zouden musea als de Fundatie ook eerder open mogen.

Theaters en podia staan op omvallen. Zzp’ers en freelancers zien hun inkomsten drastisch dalen. Door de coronamaatregelen kunnen en mogen zij hun vak niet (live) uitvoeren. Maar dat neemt niet weg dat veel van deze zzp’ers makers zijn. Makers stoppen niet met maken, ook al missen ze nu hun publiek. “Hoe kunnen we de Zwolse culturele sector tegemoetkomen, de coronamaatregelen in acht nemen en het publiek een prettig alternatief bieden?” vraagt Patty Wolthof zich af.

Lees verder »

PvdA vreest een stuwmeer aan zorgproblematiek in Zwolle

PvdA vreest een stuwmeer aan zorgproblematiek in Zwolle

Zwolle – De PvdA vreest dat door corona veel zorg en ondersteuning nu niet geleverd kan worden en dat daardoor een enorm stuwmeer aan problemen ontstaat. Bij kwetsbare mensen, zowel bij ouderen als bij kinderen, kunnen in deze tijd bestaande problemen toenemen en zelfs crisissituaties ontstaan.

Fractievoorzitter Youcef Ben Ali: “De problematiek die nu niet tijdig ondersteund wordt, komt na corona versterkt en verdiept boven water. Kunnen we dat voorkomen door sommige vormen van opvang weer te openen, zoals zorgboerderijen, dagbesteding of andere dagopvang? Al was het maar om te beginnen voor kinderen tot twaalf jaar.”

Lees verder »

PVDA Zwolle: “Lager inkomen, hogere woonlasten?!”

PVDA Zwolle: “Lager inkomen, hogere woonlasten?!”

Zwolle – De coronacrisis legt op pijnlijke wijze de verschillen in bestaanszekerheid bloot. Met een vast contract kun je je vaste lasten blijven betalen. Maar ben je afhankelijk van opdrachten (als zzp’er)? Of van de uren die je werkgever voor je bepaalt (met een nulurencontract of flexcontract)? Dan daalt je inkomen terwijl al je vaste lasten hetzelfde blijven.

Woonlasten maken een steeds groter onderdeel uit van die vaste lasten. Lasten die, als je huurt, per 1 juli in veel gevallen ook eens nog worden verhoogd door de jaarlijkse huurverhoging.

Lees verder »

ChristenUnie, GroenLinks en D66 stellen vragen over lozing drainagewater op de IJssel

ChristenUnie, GroenLinks en D66 stellen vragen over lozing drainagewater op de IJssel

Zwolle – De ChristenUnie stelt samen met GroenLinks en D66 vragen aan het Zwolse college over de lozing van drainagewater op de IJssel. ProRail is al begonnen met de lozing voordat er een vergunning door Rijkswaterstaat is afgegeven, stellen deze partijen.

In 2019 is ProRail ook al aangesproken op het plaatsen van een afwateringsbuis in de Zwolse uiterwaarden zonder vergunning. Het lozen van het drainagewater op de IJssel, voordat de vergunning is afgegeven, is volgens ProRail afgestemd met de gemeente Zwolle en Rijkswaterstaat.

Lees verder »

D66 Deventer en Zwolle: ‘Geef duidelijkheid over noodverordening’

D66 Deventer en Zwolle: ‘Geef duidelijkheid over noodverordening’

Zwolle – De Gemeenteraadsfracties van D66 Deventer en Zwolle stellen beiden schriftelijke vragen aan hun de colleges over een aantal onduidelijkheden in de huidige noodverordening die tot verwarring bij inwoners leiden. Volgens de fracties schuren de noodverordening daarnaast door de duur, intensiteit en proportionaliteit met grondrechten.

De fracties zien tevens knelpunten in het handhaafbeleid. Er wordt door de politie niet eenduidig opgetreden en inwoners van verschillende steden, zelfs binnen de zelfde veiligheidsregio, krijgen een andere uitleg van wat wel en niet mag als je samen naar buiten gaat. Sonja Paauw van D66 Zwolle vond met Koningsdag de kaders om binnen te handhaven niet duidelijk. “Ik zag met het mooie weer veel mensen in de parken en langs het water op kleedjes dicht bij elkaar. De handhavers waren wel in de buurt, maar spraken mensen niet aan. Hierdoor is niet duidelijk wat nu wel en niet toegestaan is”, aldus Paauw.

Lees verder »

D66 Zwolle stelt vragen over bescherming privacy bij coronamaatregelen

D66 Zwolle stelt vragen over bescherming privacy bij coronamaatregelen

Zwolle – D66 Zwolle wijst in schriftelijke vragen aan het college van B en W op de bescherming van de privacy van de inwoners in deze tijd van coronamaatregelen.

Met de discussie over de invoering van een corona-app in het achterhoofd wil D66 de grens bewaken tussen de noodzaak van coronamaatregelen en de gevolgen voor de privacy van inwoners. In andere landen wordt persoonlijke data van inwoners ingezet om de verspreiding van het virus te beperken. Maar niet altijd is helder wat overheden verder met de opgehaalde informatie doen, stelt D66.

Lees verder »

VVD Deventer: “Zwolle heeft Deventer een oor aangenaaid en lacht zich ondertussen kapot”

VVD Deventer: “Zwolle heeft Deventer een oor aangenaaid en lacht zich ondertussen kapot”

Zwolle – “Zwolle heeft Deventer een oor aangenaaid.” Dat vindt VVD Deventer. Deventer gaat windmolens bouwen voor Zwolle. Zoveel is duidelijk geworden nu het onderhandelingsresultaat van het Deventer college met alle andere gemeenten van het samenwerkingsverband Regionale Energie Strategie (RES) West Overijssel openbaar is geworden.

VVD Deventer vindt dit onbegrijpelijk. “Het college heeft zich een oor laten aannaaien door Zwolle,” aldus VVD-raadslid Harm Korendijk. “Natuurlijk moeten we als Deventer onze verantwoordelijkheid nemen. Dat betekent dat we als gemeente de duurzame energie zouden moeten opwekken die recht doet aan het aantal inwoners. Volgens de berekeningen van de gemeente zou een bod van 179 gWh dan gepast zijn voor Deventer en niet 212, zoals het college wil. Deventer maakt het zichzelf hierdoor onnodig moeilijk. Deventer wekt zelfs een dikke twintig procent meer energie op dan nodig op basis van het aantal inwoners en Zwolle met 130.000 inwoners juist ruim twintig procent minder dan ze zouden moeten.”

Lees verder »

D66 Zwolle ziet kansen in laagdrempelig energieproject Zutphen

D66 Zwolle ziet kansen in laagdrempelig energieproject Zutphen

Zwolle – Om de energietransitie voor iedereen betaalbaar te houden zou de gemeente Zwolle goed naar kansrijke projecten in de omgeving moeten kijken. In Zutphen is bijvoorbeeld een veelbelovend initiatief gestart waarbij inwoners kunnen deelnemen in een zonneparkproject zonder dat ze daarvoor een investering hoeven te doen.

D66 hoopt samen met de PvdA en GroenLinks dat het college dit project wil bestuderen en wil bekijken of dit ook voor Zwolle interessant kan zijn. De energietransitie is een onderwerp dat ons allemaal raakt omdat wij allemaal de gevolgen van klimaatverandering ervaren en energie gebruiken. Binnen de Zwolse gemeenteraad is al meermaals nagedacht over de wijze waarop ook Zwollenaren met een smalle beurs hieraan mee kunnen doen.

Lees verder »

GroenLinks en ChristenUnie roepen op om biomassa aan banden te leggen

GroenLinks en ChristenUnie roepen op om biomassa aan banden te leggen

Zwolle – Vooruitlopend op resultaten van onderzoek van het Planbureau voor de Leefomgeving (PBL) naar de echte duurzaamheid van biomassa, willen GroenLinks en de ChristenUnie dat het college zich alvast uitspreekt om de aanbevelingen ten aanzien van biomassa die PBL gaat doen, over te nemen. De Zwolse raadsfracties hebben hiertoe een motie ingediend over biomassacentrales.

Recent is er een vergunning verleend voor de bouw van een biomassacentrale voor het bedrijf Sensus. De vergunningsaanvraag voldoet aan alle nu geldende kaders en normen. Maar het is mogelijk dat die normen op termijn gaan veranderen. Fractievoorzitter Sylvana Rikkert van GroenLinks zegt daarover: ‘Omdat op dit moment het Planbureau voor de Leefomgeving nog onderzoek doet naar de echte duurzaamheid van biomassa, willen wij eigenlijk nu al een uitspraak van het college dat nieuwe initiatiefnemers getoetst gaan worden aan de aanbevelingen uit het PBL-onderzoek. Voor ons staan het behalen van onze doelen in de omslag naar schone energie voorop, maar dat moet dan wel echt met schone energie vanuit echt duurzame bronnen’.

Lees verder »

PvdA en D66 kritisch op verlenen vergunning biomassacentrale

PvdA en D66 kritisch op verlenen vergunning biomassacentrale

Zwolle – De PvdA en D66 zijn verbaasd dat er toch nog zo snel een vergunning is verleend voor de bouw van een biomassacentrale aan de Rieteweg. Dit ondanks de begripvolle woorden van de wethouder eind november, op de toen door PvdA en D66 geuite zorgen over de mogelijke overlast en de daadwerkelijke duurzaamheid van biomassacentrales.

“De wethouder zei terughoudend te zullen zijn met het verlenen van een dergelijke vergunning en het PBL-rapport en bijbehorende SER advies wilde afwachten, om de discussie te voeren over een heroverweging van biomassa als transitiebron, samen met de raad. Ook zou het college bij nieuwe initiatieven aangeven biomassa te heroverwegen.”

Lees verder »

D66 Zwolle gaat zelf brieven over Lelystad Airport uitdelen in Stadshagen

D66 Zwolle gaat zelf brieven over Lelystad Airport uitdelen in Stadshagen

Zwolle – D66 in Zwolle gaat de straat op om inwoners te wijzen op hun mogelijkheid om in de toekomst schade door de uitbreiding van Lelystad Airport te verhalen.

Collegepartijen ChristenUnie, VVD, Swollwacht en Groenlinks stemden vorige week tegen een motie om de gemeente haar inwoners actief te laten informeren over de mogelijkheden om een zogeheten stuitingsbrief in te sturen. D66 Zwolle vindt dat inwoners het recht hebben om volledig geïnformeerd te worden, juist over iets belangrijks als Lelystad Airport.

Lees verder »

Zwolse raad wil bloemenlint op platteland

Zwolse raad wil bloemenlint op platteland

Zwolle – De Zwolse raad stemt aanstaande maandag 10 februari over de motie ‘Zet Zwolle in Bloei!’. Diverse partijen willen hiermee het Zwolse buitengebied een kleurrijk voorjaar geven en de terugloop van biodiversiteit in het buitengebied onder de aandacht brengen. Door akkerranden in te zaaien met een bloemenmix is er meer voedsel voor wilde bijen en prachtige vlinders.

Het idee voor de motie ontstond na een werkbezoek van fractievoorzitters Sylvana Rikkert (GroenLinks) en Jan Nabers (CDA) aan Zwolse agrariërs. Inmiddels dienen ook Swollwacht, D66, PvdA, VVD, ChristenUnie en de SP de motie mee in. Deze partijen vragen het college van B&W samenwerking met andere overheden en partners te zoeken. Met als doel om meerdere jaren bloemenzaad aan deelnemende boeren te verstrekken. Voorwaarde voor deelname is wel dat er op de deelnemende akkers niet met glyfosaat gespoten wordt. Wilde bijen en insecten zijn zeer gevoelig voor deze stoffen.

Lees verder »