PvdA wil nader onderzoek bebouwing natuurgebieden

De Partij van de Arbeid wil van het college van B&W te Zwolle een nadere onderbouwing van bebouwingsmogelijkheden van Dijklanden, Stadsbroek en IJsselvizier A.

 

Maandagavond behandelt de gemeenteraad van Zwolle het Voorontwerp Structuurplan, de Inspraaknota en de Strategische Milieubeoordeling ervan. Het is de fractie van de PvdA duidelijk geworden dat bebouwing van de locaties IJsselvizier A en Stadsbroek significant negatieve effecten heeft op de natuurwaarden in deze gebieden. Hierom is de PvdA van mening dat bebouwing van deze gebieden vooralsnog niet mogelijk is.

Lees verder »

‘Het Zwols Verkiezingsdebat’ op TV Zwolle

‘Het Zwols Verkiezingsdebat’, een debat in aanloop naar de Tweede Kamer-verkiezingen, is maandag te zien op TV Zwolle, om 21.30 uur en om 23.30 uur. Het debat leverde woensdagavond een afspraak op tussen SP’er Düzgün Yildirim en Jeanette Westerveld van Travers. Westerveld zoekt voor kinderopvang voortdurend allochtone werknemers maar kan ze niet vinden. Yildirim zei dat hij wel een paar kandidaten heeft.

De avond leverde een aantal stevige debatten op tussen Zwolse politici en mensen die in de praktijk tegen problemen oplopen. Die problemen werden ontleend aan landelijke thema’s als economie, milieu, zorg, integratie en onderwijs. Op het debat in de statenzaal van de Bibliotheek Zwolle waren ongeveer vijftig belangstellenden afgekomen. Die mengden zich niet al te fanatiek in het debat. De discussie tussen belangenbehartigers en de politici was er niet minder om en werd lopende het debat zelfs steeds feller.  

Lees verder »

VVD legt Zwartboek van klachten aan

Steeds vaker wordt de gemeenteraadsfractie van de VVD Zwolle geconfronteerd met klachten van burgers, verenigingen en het bedrijfsleven over “stroperige procedures” rond vergunning aanvragen en moeizame communicatie met “het stadhuis”. Daarom is besloten een “Zwartboek” aan te leggen waarin dergelijke klachten kunnen worden opgenomen.

Dat zwartboek zal uiteindelijk kunnen dienen als basis voor een discussie over de hoeveelheid regelgeving in Zwolle en hoe er met de bestaande regels worden wordt omgegaan.Directe aanleiding voor dit initiatief is het stopzetten van de bouwplannen voor een hotel naast café – restaurant Urbana aan de Wipstrikkerallee. Volgens de initiatiefnemer Ben Schulte werd de beslissing om te stoppen met de plannen mede ingegeven door de wijze waarop ambtenaren zijn plannen behandelden en de manier waarop daarover werd gecommuniceerd.

Lees verder »

CU wil win-win situatie voor toeristensector

Tijdens de begrotingsbehandeling van 10 november en de besluitvorming op 13 november heeft een meerderheid van de gemeenteraad ingestemd met het invoeren van de toeristenbelasting. Ook de ChristenUnie heeft uiteindelijk ingestemd, omdat ze vanuit bestuurlijk oogpunt geen andere mogelijkheid zagen, gezien de eerder genomen besluiten in het kader van de herijking.

Wel heeft de ChristenUnie de afgelopen periode verschillende malen opgeroepen alternatieven te zoeken, omdat ze ontevreden waren over het resultaat wat de toeristenbelasting zou opleveren: het herijkingsbedrag wordt voorlopig niet gehaald, het verschil tussen bruto en netto-opbrengsten is in geen verhouding en de belasting zal uiteindelijk het meest drukken op een klein aantal ondernemers, die voorzien in een recreatiebehoefte van juist het meest kwetsbare recreërende deel van de samenleving. De CU laat via Esmé Wiegman – van Meppelen Scheppink weten geen genoegen met de ontstane situatie te nemen.

Lees verder…

Lees verder »

Vertraging bouw jongerencentrum Stadshagen

Zwolle en de wijk Stadshagen zijn al weer enkele jaren in afwachting van het jongerencentrum in Stadshagen. Naar de mening van GroenLinks/De Groenen is een jongerencentrum een belangrijke aanvulling op de voorzieningen in een grote nieuwe wijk als Stadshagen is. “Het heeft de laatste jaren enige moeite gekost om de plannen voor het Jongerencentrum rond te krijgen en alles leek in kannen en kruiken te zijn, ook het overleg met de jongeren erover. Maar tijdens de begroting bleek dat er sprake is van vertraging van de bouw van het jongerencentrum”, zegt de groene partij. 

GL/DG betreurt het dat de bouw van het jongerencentrum Stadshagen t.o.v. de oorspronkelijke planning vertraging heeft opgelopen. De partij wil van het Zwolse college opheldering en stelt daarom een aantal vragen.

Lees verder »

Advies geheime stukken laat op zich wachten

Vrijdag 10 november 2006 heeft de Zwolse D66-fractievoorzitter Jan Zelle van burgemeester Henk Jan Meijer – tijdens een pauze gedurende de begrotingsbehandeling 2007 in de Zwolse Raad – vernomen, dat een brief met  het lang verwachte BIZA-advies over geheimhouding onderweg was naar de gemeente Zwolle.

De strekking van dit uitgebreide BIZA-advies komt overeen met het door D66 sinds medio juli 2005 (lees verder) ingenomen standpunt. In april 2006was Jan Zelle de enige raadsfractievoorzitter in het Zwolse Raadspresidium, die zich verklaarde tegen het met terugwerkende kracht geheim verklaren van talrijke raadsstukken uit de raadsperiode 2002 – 2006. Dit op basis van de glasheldere bepalingen uit artikel 25 van de Gemeentewet. Vrijdag 17 november 2006 beschikt de Zwolse Raad echter nog niet over de brief met het lang geleden (23 mei 2006) aangekondigde BIZA-advies, zegt D66 in Zwolle.

Lees verder »

Onderzoek naar Centrum voor Wonen, Zorg en Welzijn

De SP in Zwolle wil dat de gemeenteraad onderzoek doet naar de werkwijze van het Centrum voor Wonen, Zorg en Welzijn Veluwe/IJsselstreek.

Aanleiding is een klacht over de werkwijze van het CWZW. Daarin wordt gezegd dat CWZW ten onrechte geld inhoudt van cliënten en dat er mogelijk fraude wordt gepleegd met AWBZ-voorzieningen. Het rapport dat bij de klacht is gevoegd wordt 27 november besproken in de raadscommissie Werk.
Bron: RTV Oost

Lees verder »

VVD wil zorgvuldigheid bij keuze discotheek in Zwolle

Er is sprake van een mogelijke vestiging van een discotheek in het stadioncomplex van FC Zwolle. De VVD juicht de eventuele komst van een discotheek in Zwolle toe. De komst is ook opgenomen in het verkiezingsprogramma van de partij, omdat zij van mening zijn dat de jongeren in onze stad recht hebben op een dergelijke uitgaansgelegenheid en dat het goed is voor de levendigheid van onze stad. De VVD is echter van mening dat de locatie zorgvuldig moet worden gekozen. Dit vanwege de effecten op de bestaande horeca, veiligheid, mogelijke overlast en geluidsaspecten, maar ook vanwege de bereikbaarheid en omdat door een logische combinatie van functies exploitatievoordelen zijn te behalen. De VVD ziet om die reden ook andere locatiemogelijkheden dan alleen het stadion.

  

De VVD in Zwolle denkt bijvoorbeeld ook aan de kansen die verplaatsing van de IJsselhallen biedt. “Er is dan een combinatie van functies mogelijk die elkaar kan versterken en exploitatievoordelen biedt”, zegt de VVD. De liberale partij denkt dan aan een functionele combinatie van IJsselhallen met een discotheek en zo mogelijk ook de tweede zaal voor Hedon. De VVD stelt hierover een aantal vragen aan het college.

Lees verder »

GL/DG vraagt energiebonus voor goede doelen

Ieder huishouden krijgt deze week 52 euro ter compensatie van de hogere energieprijzen.  Voor iedereen een euro per week. GroenLinks vindt dat dat geld beter verdeeld kan worden. Nu komt het ook terecht bij mensen die het niet nodig hebben terwijl zwakkere groepen nog steeds nauwelijks worden geholpen.

Het kabinet Balkenende heeft in totaal 375 miljoen euro uitgetrokken om iedereen – arm en rijk – dit extraatje van een euro per week uit te keren. GroenLinks vindt dit onterecht: juist de mensen met de laagste inkomens hebben na jaren van bezuinigingen recht op een tegemoetkoming. Daarom vraagt GroenLinks van mensen die de 52 euro prima kunnen missen, dankzij een goedbetaalde baan, een mooi pensioen, flink wat spaargeld of veel hypotheekrente-aftrek, hun energiepremie in te leveren, zodat we de foute keuzes van Balkenende enigszins kunnen corrigeren.

Lees verder »

CU presenteert notitie Structuurplan

Na stadsdebat, scenariostudies en het formele besluit tot het vrijgeven van het voorontwerp-structuurplan voor inspraak, is het 20 november 2006 aan de politiek om een oordeel te vellen over het voorontwerp en de manier waarop het grote aantal inspraakreacties is verwerkt en beantwoord door het college.

CU: “We kunnen in Zwolle terugkijken op een mooi proces, waarbij tijdens het stadsdebat heel breed met de Zwolse bevolking de eerste verkenningen zijn gevoerd. Ook de scenariostudies en het ‘structuurplanspel’ zoals dat op allerlei niveaus is gespeeld, waren belangrijke onderdelen.” De fractie van de ChristenUnie heeft de afgelopen jaren ook zelf aandacht besteed aan een belangrijk onderwerp van het nieuw op te stellen structuurplan, namelijk het buitengebied, in de notitie Naar een buitengewoon buitengebied. Daarnaast was het oud-ChristenUnie- fractielid Hans de Jong die het begrip ‘beginspraak’ in de Zwolse gemeenteraad introduceerde.

Lees verder »

Vakbond adviseert aanbesteding WMO te herroepen

De SP-fractie ontving woensdag een schrijven van de bond AbvaKabo. Onlangs is bekend geworden dat verschillende gemeenten in Friesland (o.a. Franekeradeel, Harlingen, Terschelling) de omstreden aanbestedingen van de huishoudelijke zorg, in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) hebben herroepen. Honderden werknemers behouden daardoor hun werk en arbeidsvoorwaarden. De Friese gemeenten voeren aan dat dreigende juridische procedures hun tot inkeer hebben gebracht.

Eind oktober stelde wethouder Dannenberg nog tijdens het door de SP aangevraagde interpellatiedebat over de aanbesteding in Zwolle, dat een ingezette aanbestedingsprocedure onomkeerbaar is en dat het onmogelijk zou zijn om tijdens het spel de spelregels te wijzigen. Dit is wel mogelijk, zo blijkt nu in Friesland. De SP is van mening dat Zwolle een voorbeeld moet nemen aan deze Friese gemeenten en de omstreden aanbesteding moet herroepen. “Het is ontoelaatbaar dat honderden thuiszorgmedewerkers van de ene op de andere dag op straat worden gezet of moeten vrezen voor nieuwe arbeidsvoorwaarden. Daarbij is er grote onrust ontstaan onder cliënten die hun vaste hulp dreigen te verliezen”, zegt de SP De partij stelt daarom een aantal vragen aan het college.

Lees verder »

Groene partij kijkt met kamerlid vooruit naar 2020

Twee dagen voor de landelijke verkiezingen kijkt GroenLinks afdeling Zwolle samen met tweede kamerlid Ineke van Gent vooruit naar 2020. Op 20 november organiseert GroenLinks om 17 uur een discussie-bijeenkomst over ruimtelijk beleid in café De Belgische Keijzer aan de Melkmarkt.

 

In de avond van 20 november zal de gemeenteraad een besluit nemen over de inspraakreacties op het voorontwerp Structuurplan. Dit is een belangrijke stap op weg naar een nieuw structuurplan dat begin 2007 vastgesteld zal worden. Er zijn meer dan 300 inspraakreacties, vooral over de mogelijke woningbouwlocaties Stadsbroek, Dijklanden en twee locaties bij Westenholte. GroenLinks/de Groenen is niet alleen maar tegen bebouwing van deze gebieden maar heeft in de afgelopen jaren ook een duidelijke visie ontwikkeld op hoe de ontwikkeling van Zwolle tot 2020 dan wel moet. Voorafgaand aan het raadsdebat over het structuurplan en de tweede kamerverkiezingen wil GroenLinks graag de discussie aangaan over de toekomst van Zwolle en Nederland.

Lees verder »