Rouvoet zeemt ramen in Zwolle

Vrijdag 3 november zal André Rouvoet, fractievoorzitter en lijsttrekker voor de ChristenUnie in de Tweede kamer, zich inzetten voor het Ronald McDonald Huis in Zwolle. Hij zal hier de vrijwilligers een helpende hand bieden in het huishouden. Dit alles in het kader van de landelijke actie MADD (Make a Difference Day).

’s Middags steekt Rouvoet deze dag zijn handen uit de mouwen. “Ik waardeer het werk van mensen in de (mantel)zorg, opvoeding en vrijwilligerswerk. Niet alleen betaald werk telt. Vrijwilligerswerk is de smeerolie van de samenleving” zegt Rouvoet. Assistent huismanager Petra van de Veer: “De vrijwilligers van het Ronald McDonald zullen morgen in ieder geval zorgen voor voldoende werk. We kunnen hier best wat hulp gebruiken. Wat we doen? Het Ronald McDonald Huis in Zwolle biedt gezinnen met een ziek kind onderdak. Ouders waarvan een kind in het Sophiaziekenhuis ligt kunnen bij ons terecht voor overnachting, maar ook voor een luisterend oor”.

Lees verder »

Zwols derde kamerlid vergadert met minister

Derde Kamerlid Herbert Klinkvis uit Zwolle (student aardrijkskunde en oud-voorzitter  SOOZ) zal vrijdag 3 november aanstaande voorstellen ter stemming brengen op de plenaire zitting van De Derde Kamer in Den Haag.  Samen met 149 andere Derde Kamerleden uit zowel Nederland als bijvoorbeeld Colombia, Burkina Faso, Uganda, Bangladesh en Bhutan, zal het Derde Kamerlid vergaderen met minister Van Ardenne. Daarnaast zullen onder andere Tweede Kamerleden Diederik Samsom (PvdA), Jozias van Aartsen (VVD),  Henk de Haan (CDA) en Europarlementariër Erik Meijer (SP) in gesprek gaan met Derde Kamerleden.

Klinkvis heeft een jaar in De Derde Kamer zitting genomen en heeft zich met name gericht op het schrijven van een voorstel over drinkwatergebruik. ‘Ik vind het heel belangrijk dat er binnen ontwikkelingssamenwerking meer aandacht komt voor deze thematiek. Zoet drinkwater wordt wereldwijd een steeds schaarser goed is en wordt in veel gevallen op een verkeerde manier gebruikt waardoor veel drinkwater onnodig verloren gaat. Dit is niet alleen nadelig voor het milieu, het kost burgers veel geld. Voor drinkwater zal in de toekomst waarschijnlijk een nog hogere prijs moeten worden betaald, hier moet op Europees niveau wat aan gedaan worden. Daarom zal ik op vrijdag 3 november naar Den Haag gaan om deze thematiek onder de aandacht van de minister en Tweede-Kamerleden te brengen.’ aldus Derde-Kamerlid Klinkvis.

Lees verder »

‘Isala brandveilig medio 2008’

De Zwolse Isalaklinieken moeten binnen twee jaar brandveilig zijn. Dat heeft de Zwolse burgemeester Meijer de raad laten weten na vragen van D66.

D66 maakt zich grote zorgen over de brandveiligheid van het ziekenhuis na het zien van een reportage van het tvprogramma Netwerk. Zo zijn er bijvoor-beeld problemen met de tussenwanden die moeten voorkomen dat een brand zich snel verspreidt. De brandveiligheid had al in 2003 op orde moeten zijn. Meijer benadrukt dat er geen acuut gevaar is voor patienten, maar vindt wel dat het ziekenhuis traag heeft gehandeld.

Bron: RTV Oost

Lees verder »

VVD inventariseert verkeerschaos Stadshagen

De bewoners van Stadshagen en diegenen die de wijk willen bezoeken klagen meer en meer over de chaotische- en onveilige verkeersstituaties in deze wijk. Er is al langer sprake van buitengewoon slechte- en onlogische (om)rijroutes en gevaarlijke situaties. In het bijzonder tijdens de momenten waarop kinderen van en naar de scholen gebracht worden is er sprake van verhoogd risico op ongelukken.

Tijdens de wijkplatforms worden daarover opmerkingen gemaakt en vragen gesteld maar in plaats van een goede aanpak wordt de problematiek steeds nijpender. En dat terwijl de komende jaren met de afronding van Stadshagen 1 en de ontwikkeling van Stadshagen 2 nog de nodige bouwactiviteiten in Stadshagen zullen plaatsvinden. De VVD wil daarom de klachten over de onveilige en onlogische vekeerssituaties in Stadshagen inventariseren en met de bewoners en college kijken welke oplossingsmogelijkheden er zijn.

Lees verder »

Vragen over uitbreiding Hedon

De SP is altijd enthousiast geweest over Hedon. Dit poppodium is naar onze mening één van de  promotors als het gaat om bekendheid van Zwolle. Hedon was twee achtereenvolgende jaren het best bezochte B-podium van Nederland en inmiddels gepromoveerd tot het A-status. In 2005 werd Hedon zelfs door de Vereniging Nederlandse Poppodia uitgeroepen tot ‘Beste Poppodium’. Popbands die in het verleden in Hedon hebben gespeeld en nu gearriveerd zijn komen graag terug naar Zwolle.

De SP heeft in het verkiezingsprogramma opgenomen dat een tweede zaal voor Hedon hoge prioriteit heeft. Nu heeft de SP vernomen dat bijna het gehele management van Hedon is vertrokken en dit baart ze zorgen. Door het vertrekken van bijna het gehele management bij Hedon kan de interne bedrijfsvoering in gevaar komen. Zo loopt de programmering bijvoorbeeld  nog maar tot januari. Maar ook kunnen de toekomstplannen van Hedon, waaronder het realiseren van een tweede zaal, onder druk komen te staan. In het collegeprogramma is beschreven dat ook het college in deze collegeperiode een tweede zaal wil realiseren. De SP heeft daarover een aantal vragen voor het college.

Lees verder »

GL/DG bereid zich voor op Structuurplan 2020

De gemeenteraadsfractie van GroenLinks-De Groenen bereidde de bespreking van het structuurplan Zwolle 2020 op de fiets voor. Zaterdag  fietste de fractie door een aantal gebieden die zijn aangewezen als mogelijke woningbouwlocatie. Onderweg sprak de fractie onder meer met ‘Stadshagen Natuurlijk’, ‘Handen af van de Dijklanden’ (zie foto) en de ‘Vrienden van de Stadskern’.

De fietstocht startte zaterdagochtend om 10.00 uur voor het stadhuis aan het Kerkplein. De eerste uitbreidingslocatie die werd bezocht was IJsselvizier (tussen Westenholte en de IJssel). Met enkele boeren in de IJsselzone ging de fractie in gesprek over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de landbouw in het Zwolse buitengebied. Vervolgens voerde de tocht langs Stadsbroek (tussen Stadshagen en het Zwartewater) en Dijklanden (aan de overkant van de rivier). Op beide locaties bezocht de fractie een actiecomité dat zich verzet tegen bebouwing van deze groene gebieden. Bij Corien Bruins Slot van het comité ‘Handen af van de Dijklanden’ kreeg de fractie een lunch aangeboden.

Lees verder »

Groene partij op de fiets voor Structuurplan 2020

De gemeenteraadsfractie van GroenLinks-De Groenen gaat de bespreking van het structuurplan Zwolle 2020 op de fiets voorbereiden. Zaterdag 28 oktober fietst de fractie door een aantal gebieden die zijn aangewezen als mogelijke woningbouwlocatie. Onderweg spreekt de fractie onder meer met ‘Stadshagen Natuurlijk’, ‘Handen af van de Dijklanden’ en de ‘Vrienden van de Stadskern’.

De fietstocht start zaterdagochtend om 10.00 uur voor het stadhuis aan het Kerkplein. De eerste uitbreidingslocatie die wordt bezocht is IJsselvizier (tussen Westenholte en de IJssel). Met enkele boeren in de IJsselzone gaat de fractie in gesprek over de mogelijkheden en onmogelijkheden van de landbouw in het Zwolse buitengebied. Vervolgens voert de tocht langs Stadsbroek (tussen Stadshagen en het Zwartewater) en Dijklanden (aan de overkant van de rivier). Op beide locaties bezoekt de fractie een actiecomité dat zich verzet tegen bebouwing van deze groene gebieden.

Lees verder »

CDA wil afspraak zorgaanbieders continueren

Bewoners van aanleunwoningen en woonzorgcomplexen vormen een overwegend kwetsbare groep. Zij zijn gemiddeld 80 jaar en ouder en ontberen veelal mantelzorg. Zij zijn zodoende grotendeels afhankelijk van professionele zorg. In Zwolle is er in de afgelopen jaren veel gedaan aan het ontwikkelen van ketenzorg; zorg waarbij diverse zorgaanbieders samenwerken rond cliënten.

Om de ketenzorg gestalte te geven is in september 2004 een samenwerkingsovereenkomst woonzorgzones gesloten tussen de gemeente Zwolle, de Stichting Welzijn Ouderen, Driezorg Zwolle, De Kievitsbloem, Icare, WoonZorg Nederland, Woningstichting SWZ, Deta Wonen, COSBO-Zwolle en Openbaar Belang. Afgesproken is toen dat de zorgaanbieders (Icare, Driezorg en De Kievitsbloem) de geplande, ongeplande en acute zorgvragen zouden invullen. Hieronder viel ook het reguliere thuiszorg aanbod. Dit heeft ertoe geleid dat in aanleunwoningen en woonzorgcomplexen zowel de persoonlijke zorg als de huishoudelijke zorg wordt geleverd door het personeel van het verzorginghuis. Dit gebeurt in de constructie van hoofd-aannemerschap (Icare) en onderaannemerschap (het verzorgingshuis). Dit aanbod bleek goed aan te sluiten bij de verwachting van ouderen die woonachtig zijn in deze complexen. Het CDA stelt hierover vragen aan het college van Zwolle.

Lees verder »

Swollwacht stelt Soepbus ter discussie

De raad van de gemeente Zwolle heeft op 16 december 2002 j.l. ingestemd met het voorstel Ketenaanpak Zorg voor Overlast. Binnen deze Ketenaanpak is ook aanvullend op het project bemoeizorg de activiteit van de Soepbus opgenomen, welke een preventief doel beoogt en signaleringsfunctie dient te hebben waarbij tevens geacht wordt hulp te bieden aan zorgwekkende zorgmijders, waaronder dak- en thuislozen.

Nu bijna 4 jaar later met alle investeringen in het achterhoofd op het gebied van sociale opvang, zoals Nachtopvang Nel Banninkhuis, Dagopvang Bonjour, Dag- en nachtopvang Pannenkoekendijk en de Herberg, begint de Swollwacht fractie zich af te vragen of de aanwezigheid van de Soepbus in de straat nog wel functioneel is en zo niet overbodig is geworden. De lokale partij stelt daarover een aantal vragen aan het college.

Lees verder »

PBZ wil mountainbikeparcours in Zwolle

Zwolle moet een vast mountainbikeparcours krijgen op het Westerveld-terrein.

Dat wil de raadsfractie van Plaatselijke Belang Zwolle. Het gebied wordt nu ook al gebruikt door mountainbikers, maar er is geen echt parcours. Eerder deze maand hield Toerclub Swolland ook al een dergelijk pleidooi, omdat de leden nu telkens naar de Veluwe moeten om te kunnen trainen. Plaatselijk Belang Zwolle wil dat de gemeente de mogelijkheden voor een mountainbikebaan onderzoekt.
Bron:  RTV Oost

Pechtold bezoekt Zwolle

Alexander Pechtold brengt a.s. woensdagmorgen een werkbezoek aan Zwolle. Het bezoek heeft als thema: Volksgezondheid in Nederland. Vertegenwoordigers van D66 Zwolle en leden Provinciale Staten begeleiden Pechtold.  Daarna reist D66 verder de provincie in. Rondom elk bezoek volgt een flyeractie bij het station van de te bezoeken plaats.

Op het Isala Handencentrum krijgt de D66-voorman een rondleiding en kennismaking bij de afdeling handtherapie. Dit bezoek wordt gevolgd door een flyeractie in het centrum van Zwolle.

GL/DG wil actief luchtkwaliteitsbeleid

In de gemeentelijke begroting voor 2007 leest GL/DG, dat het college pas eind dit jaar (2006) deel 1 van het luchtkwaliteitsplan wilt opleveren. Daarin wil het college op basis van ontwikkelingen in het structuurplan onderzoeken welke knelpunten er in Zwolle op het gebied van luchtkwaliteit zijn of door diverse ontwikkelingen zullen ontstaan. Vervolgens wil het college een uitvoeringsprogramma maken. Dit is in tegenstelling met het college-akkoord waarin is opgenomen dat er in 2006 een luchtkwaliteitsplan gereed zal zijn, zegt GL/DG. 

Bij een plan horen ook concrete maatregelen, laat GL/DG weten. De enige concrete maatregel waar het college voor 2007 over spreekt is dat “met name zal worden ingezet op een schoon eigen wagenpark”. Schoon is een rekbaar begrip. GroenLinks/De Groenen wil geen diesels met roetfilter maar nog schonere alternatieven en die zijn beschikbaar. “Voor diverse functies zijn elektrische voertuigen interessant. Verder kan gedacht worden aan LPG of aardgas of meer experimenteel met bv. brandstofcellen of waterstof”, zegt GL/DG.

Lees verder »