CDA wil aantal coffeeshops terugdringen

Het is al een tijdje bekend in de stad. Coffeeshop Zero Zero is gesloten ‘wegens omstandigheden’, zoals het netjes op de deur van de coffeeshop is aangeplakt. Beide compagnons zijn thans verwikkeld in afzonderlijke strafprocedures waarvan één vooralsnog heeft geleid tot een celstraf van één jaar daadwerkelijk zitten voor één van de eigenaren. De reden voor de veroordeling bestond uit het voorhanden hebben van in totaal ongeveer 25 kilo aan hasj en wiet en verboden vuurwapenbezit.

Het CDA is waakzaam ten aanzien van het coffeeshopbeleid in de stad Zwolle. “Zonder uitzondering worden de huidige coffeeshops door hun directe omgeving (omwonenden, ondernemers) maar ook passanten, veelal ervaren als haarden van overlast en onrust. Het subjectieve veiligheidsgevoel rondom coffeeshops vertoont een diepe dip bij menig Zwollenaar.”, zegt het CDA vrijdag. De partij ziet nu een mogelijkheid om het aantal coffeeshops in Zwolle terug te dringen van 5 naar 4, en stelt daarover een aantal vragen aan het college van de stad. 

 

 

Lees verder »

Vertraging in behandeling geheime raadsstukken

Woensdagmiddag 18 oktober 2006 ontving de Zwolse D66-fractievoorzitter Jan Zelle van de raadsgriffier bericht, dat via de VNG rechtstreeks contact is opgenomen met het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BiZa) over “de case van de geheimhouding van stukken.”  De aangekondigde brief van BiZa hierover had er reeds gedurende de zomermaanden moeten liggen, echter door andere zaken is binnen het ministerie vertraging opgetreden. De betreffende ambtenaar heeft toegezegd, dat hij al het mogelijke doet om binnen drie weken voornoemde brief verzonden te hebben. Mocht dit niet het geval zijn dan neemt hij contact op.  

Verrassend zegt D66, want op 2 oktober 2006 meldde burgemeester Henk Jan Meijer nog in de commissie Bestuur, dat één dezer dagen het BIZA-advies volgt. De kwestie over het met terugwerkende kracht geheim verklaren van (uiteindelijk) 104 Zwolse raadsstukken uit de raadsperiode 2002 – 2006 speelt al vanaf medio juli 2005. De D66-fractie wees toen B&W er al op, dat op basis van de Gemeentewet artikel 25 door B&W op stukken opgelegde geheimhouding (lid 2) in de eerstvolgende raadsvergadering dient te worden bekrachtigd (lid 3). Waar dit is verzuimd, kan dit in de visie van D66 niet alsnog.

Lees verder »

CDA wil test Zwolse speelplekken

Woensdag 18 oktober 2006 is door verschillende media aandacht geschonken aan de uitkomst van een onderzoek van de ANWB naar de veiligheid van speelplekken voor kinderen in Nederland. De ANWB stelt dat bijna de helft van de speelplekken in Nederland onveilig is.

Nu zijn de Zwolse speelplekken al enkele jaren onderwerp van een opknap-/herschikkingsplan, zegt het CDA in Zwolle. “Oude versleten toestellen worden vervangen, speelplekken worden gesloten die niet passen binnen de kaders van verdeling van speelplekken over wijken, andere speelplekken worden nieuw opgezet. Naar aanleiding van dit feit, werd bij het CDA de nieuwsgierigheid gewekt of Zwolse speelplekken wél goed uit de test van de ANWB zouden komen. Blijkens de resultaten van de steekproef zijn echter geen speelplekken in Zwolle door leden van de ANWB aangedragen voor onderzoek.” Het CDA heeft daarom vragen gesteld aan het college.

Lees verder »

‘Vorkje prikken’ met Swollwacht

De laatste dinsdag van de maand gaat de fractie van <?XML:NAMESPACE PREFIX = ST1 />Swollwacht de wijk in. En dan niet alleen om te praten, maar om een ‘vorkje te prikken’ als bindend element. Het is de bedoeling dat het wijkraadslid van Swollwacht de wijkverenigingen, maatschappelijke organisaties, wijkbewoners, werkgroepen en andere personen uit de wijk uitnodigt om een Hollands vorkje te prikken met de fractie. Op deze manier wil Swollwacht nóg beter met de wijkbewoners in contact komen.

Tijdens deze gezamenlijke maaltijd kunnen bezoekers en Swollwacht-leden over en weer vragen stellen en oplossingen aandragen. Achterliggende gedachte is de  gemeentelijke politiek met de wijkbewoners te delen, en niet alleen een half jaar voor de gemeenteraadsverkiezingen. Swollwacht wil de burgers elke dag van de week, iedere maand, het hele jaar serieus nemenVorkje prikken met Sw. Het eerst ‘vorkje prikken’ zal plaats vinden op dinsdag 28 november in dienstencentrum De Terp aan de Radewijnsstraat nr. 1 in Dieze Oost. Aanvang 17.30 uur, om 18.00 wordt er geprikt.

Lees verder »

Vragen over gevolgen collectieve zorgverzekering

In 2006 is er een collectieve zorgverzekering afgesloten met Groene Land Achmea, zodat inwoners van de gemeente Zwolle die een inkomen hebben dat niet hoger is dan 105% van de geldende bijstandsnorm zich kunnen verzekeren tegen ziektekosten. In dit collectieve contract tussen de gemeente Zwolle en Groene Land Achmea wordt gedurende 12 maanden een vaste premie gehanteerd voor de basisverzekering zonder eigen risico en de premie voor de Beter AF Plus Polis 3 sterren. Ook is er door Groene Land Achmea een bedrage van € 60.000 aan de gemeente Zwolle verstrekt. Dit bedrag is, op voordracht van het college, door de raad bestemd voor voorlichting op scholen om vetzucht bij jongeren te voorkomen.

Naar alle waarschijnlijkheid zullen de premies voor de zorgverzekering komend jaar gaan stijgen. Dit zal ongetwijfeld consequenties hebben voor het collectieve contract tussen Groene Land Achmea en de Gemeente Zwolle. Het is van belang dat de gemeente Zwolle tijdig nieuwe onderhandelingen start met Groene Land Achmea om premieafspraken te maken voor een collectief contract. SP Zwolle stelt daarom een aantal vragen aan het college.

Lees verder »

Derde Kamerlid uit Zwolle op werkbezoek in “Brussel”

Derde Kamerlid Herbert Klinkvis (22, student Aardrijkskunde en oud-voorzitter SOOZ) uit Zwolle, zal op 17 oktober met een delegatie van De Derde Kamer een werkbezoek brengen aan het Europese Parlement en de Europese Commissie in Brussel. Tijdens het werkbezoek zal de delegatie een werklunch houden met verschillende Nederlandse Europarlementariërs zoals Max van den Berg, Jan Marinus Wiersma, Edith Mastenbroek (PvdA), Albert Jan Maat (CDA) en Jan Mulder (VVD). Gespreksonderwerpen zijn onder andere het Europese Ontwikkelings-samenwerkingbeleid en het landbouwbeleid.

Tijdens het werkbezoek zal het Derde Kamerlid zijn voorstel bespreken met de Europarlementariërs. “Ik ga naar Brussel omdat ik mijn voorstel over het drinkwaterverbruik onder de aandacht wil brengen.” aldus Derde-Kamerlid Herbert Klinkvis. “Zoet drinkwater wordt wereldwijd steeds schaarser en wordt in veel gevallen op een verkeerde manier gebruikt waardoor veel drinkwater verloren gaat. Dit is niet alleen nadelig voor het milieu, het kost de Europese burgers veel geld waarvoor in de toekomst waarschijnlijk een nog hogere prijs voor zal moeten worden betaald, hier moet op Europees niveau wat aan gedaan worden.”

Lees verder »

Zorgen GL/DG over thuiszorg

Gisteren werd de fractie van GroenLinks/De Groenen op de hoogte gebracht van de uitkomsten van de aanbesteding rond de hulp bij het huishouden.

De fractie vindt het onvoorstelbaar dat een instelling als Icare, die al sinds jaar en dag het gros van de huishoudelijke zorg in Zwolle verleent, na deze aanbesteding vanaf 1 januari hier van de kaart geveegd zal zijn.  De partij vertrouwt erop dat de aanbesteding eerlijk is verlopen, maar ze maakt zich ernstig zorgen over de uitkomsten ervan.  GL/DG heeft zorgen over de continuïteit van de hulpverlening voor de cliënten en over de arbeidsrechtelijke situatie van de medewerkers. Er is deze periode grote onrust bij cliënten en medewerkers van Icare. De groene partij stelt daarom vragen aan het college van Zwolle.

Lees verder »

D66-lijsttrekker Pechtold doet Zwolle aan

Vandaag tussen 13.15 en 14.15 was op het NS-station in Zwolle landelijk D66-lijsttrekker Alexander Pechtold aanwezig.

Pechtold flyerde met onder meer de Zwolse D66-fractievoorzitter Jan Zelle in de omgeving van het station. Hij kwam vanuit Groningen, deed Zwolle aan, en ging daarna naar Amersfoort.

Raadsvragen over wet Identificatieplicht

De SP doet onderzoek naar de Wet op de Uitgebreide Identificatieplicht die op 1 januari 2005 in werking is getreden. In juni dit jaar vernam de partij dat er wel veel mensen worden bekeurd, maar betrekkelijk weinig mensen klagen. De SP stelt over de uitvoering van de nieuwe wet raadsvragen.

Veel mensen weigeren wel hun boete te betalen en laten de zaak voor de rechter komen, maar uiteindelijk is het moeilijk deze verhalen van mensen te verzamelen. Om meer zicht op de uitvoering te krijgen wil de SP nu proberen meer cijfers boven tafel te krijgen via vragen in zo veel mogelijk gemeenteraden aan het College van Burgemeester en Wethouders over de uitvoering van de Wet. De partij hoopt dat de burgemeester als korpschef enig inzicht kan geven in de getallen die bij zowel politie als Openbaar Ministerie voor handen zijn.

Lees verder »

SP wil fietspad op nieuwe brug

De nieuwe IJsselbrug die bij Zwolle wordt gebouwd voor de Hanzelijn, moet ook een fietspad krijgen.

Dat wil de SP in Zwolle. Volgens de socialisten kan op die manier de fietstijd tussen Zwolle en Hattem worden verkort. In de voorlopige plannen staat geen fietspad, om ruimte te laten voor extra geluidwerende maatregelen. Ook zou het uitzicht vanuit de trein beter zijn zonder fietspad. Het voorstel van de SP komt maandagavond in de gemeenteraad aan de orde door middel van een amendement.

Bron: RTV Oost

Lees verder »

SP wil luchtkwaliteit AA-landen waarborgen

In het bestemmingsplan AA-landen, dat vanavond in een raadsvergadering behandeld gaat worden, is door de SP vastgesteld dat er op diverse locaties in de wijk overschrijdingen plaatsvinden van het NO2-gehalte. Tevens constateert de partij dat grote overschrijdingen plaatsvinden van PM10 (fijnstof) ter plaatse van het kruispunt Zwartewaterallee-Rijnlaan.

De SP is van mening dat gezondheid van groot belang is voor de rest van je leven en dat daarom deze overschrijdingen ontoelaatbaar zijn. De partij vindt dat preventieve acties de gevolgen kunnen beperken. De SP roept het college op zo spoedig mogelijk met voorstellen te komen voor terugdringing van deze waarden om de luchtkwaliteit in de AA-landen te waarborgen en dient daarvoor een motie in.

Lees verder »

Co Verdaas op plaats 41 bij PvdA

Tijdens het PvdA-congres in Rotterdam is zondag 1 oktober de definitieve kandidatenlijst vastgesteld. Zwols Tweede Kamerlid Co Verdaas staat op de 41e plaats.

De kandidatencommissie zette Co op plaats 39, maar enkele kleine verschuiven leidden tot een 41e plaats op de kandidatenlijst.