Onderzoek naar Centrum voor Wonen, Zorg en Welzijn

De SP in Zwolle wil dat de gemeenteraad onderzoek doet naar de werkwijze van het Centrum voor Wonen, Zorg en Welzijn Veluwe/IJsselstreek.

Aanleiding is een klacht over de werkwijze van het CWZW. Daarin wordt gezegd dat CWZW ten onrechte geld inhoudt van cliënten en dat er mogelijk fraude wordt gepleegd met AWBZ-voorzieningen. Het rapport dat bij de klacht is gevoegd wordt 27 november besproken in de raadscommissie Werk.
Bron: RTV Oost

Lees verder »

VVD wil zorgvuldigheid bij keuze discotheek in Zwolle

Er is sprake van een mogelijke vestiging van een discotheek in het stadioncomplex van FC Zwolle. De VVD juicht de eventuele komst van een discotheek in Zwolle toe. De komst is ook opgenomen in het verkiezingsprogramma van de partij, omdat zij van mening zijn dat de jongeren in onze stad recht hebben op een dergelijke uitgaansgelegenheid en dat het goed is voor de levendigheid van onze stad. De VVD is echter van mening dat de locatie zorgvuldig moet worden gekozen. Dit vanwege de effecten op de bestaande horeca, veiligheid, mogelijke overlast en geluidsaspecten, maar ook vanwege de bereikbaarheid en omdat door een logische combinatie van functies exploitatievoordelen zijn te behalen. De VVD ziet om die reden ook andere locatiemogelijkheden dan alleen het stadion.

  

De VVD in Zwolle denkt bijvoorbeeld ook aan de kansen die verplaatsing van de IJsselhallen biedt. “Er is dan een combinatie van functies mogelijk die elkaar kan versterken en exploitatievoordelen biedt”, zegt de VVD. De liberale partij denkt dan aan een functionele combinatie van IJsselhallen met een discotheek en zo mogelijk ook de tweede zaal voor Hedon. De VVD stelt hierover een aantal vragen aan het college.

Lees verder »

GL/DG vraagt energiebonus voor goede doelen

Ieder huishouden krijgt deze week 52 euro ter compensatie van de hogere energieprijzen.  Voor iedereen een euro per week. GroenLinks vindt dat dat geld beter verdeeld kan worden. Nu komt het ook terecht bij mensen die het niet nodig hebben terwijl zwakkere groepen nog steeds nauwelijks worden geholpen.

Het kabinet Balkenende heeft in totaal 375 miljoen euro uitgetrokken om iedereen – arm en rijk – dit extraatje van een euro per week uit te keren. GroenLinks vindt dit onterecht: juist de mensen met de laagste inkomens hebben na jaren van bezuinigingen recht op een tegemoetkoming. Daarom vraagt GroenLinks van mensen die de 52 euro prima kunnen missen, dankzij een goedbetaalde baan, een mooi pensioen, flink wat spaargeld of veel hypotheekrente-aftrek, hun energiepremie in te leveren, zodat we de foute keuzes van Balkenende enigszins kunnen corrigeren.

Lees verder »

CU presenteert notitie Structuurplan

Na stadsdebat, scenariostudies en het formele besluit tot het vrijgeven van het voorontwerp-structuurplan voor inspraak, is het 20 november 2006 aan de politiek om een oordeel te vellen over het voorontwerp en de manier waarop het grote aantal inspraakreacties is verwerkt en beantwoord door het college.

CU: “We kunnen in Zwolle terugkijken op een mooi proces, waarbij tijdens het stadsdebat heel breed met de Zwolse bevolking de eerste verkenningen zijn gevoerd. Ook de scenariostudies en het ‘structuurplanspel’ zoals dat op allerlei niveaus is gespeeld, waren belangrijke onderdelen.” De fractie van de ChristenUnie heeft de afgelopen jaren ook zelf aandacht besteed aan een belangrijk onderwerp van het nieuw op te stellen structuurplan, namelijk het buitengebied, in de notitie Naar een buitengewoon buitengebied. Daarnaast was het oud-ChristenUnie- fractielid Hans de Jong die het begrip ‘beginspraak’ in de Zwolse gemeenteraad introduceerde.

Lees verder »

Vakbond adviseert aanbesteding WMO te herroepen

De SP-fractie ontving woensdag een schrijven van de bond AbvaKabo. Onlangs is bekend geworden dat verschillende gemeenten in Friesland (o.a. Franekeradeel, Harlingen, Terschelling) de omstreden aanbestedingen van de huishoudelijke zorg, in het kader van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO) hebben herroepen. Honderden werknemers behouden daardoor hun werk en arbeidsvoorwaarden. De Friese gemeenten voeren aan dat dreigende juridische procedures hun tot inkeer hebben gebracht.

Eind oktober stelde wethouder Dannenberg nog tijdens het door de SP aangevraagde interpellatiedebat over de aanbesteding in Zwolle, dat een ingezette aanbestedingsprocedure onomkeerbaar is en dat het onmogelijk zou zijn om tijdens het spel de spelregels te wijzigen. Dit is wel mogelijk, zo blijkt nu in Friesland. De SP is van mening dat Zwolle een voorbeeld moet nemen aan deze Friese gemeenten en de omstreden aanbesteding moet herroepen. “Het is ontoelaatbaar dat honderden thuiszorgmedewerkers van de ene op de andere dag op straat worden gezet of moeten vrezen voor nieuwe arbeidsvoorwaarden. Daarbij is er grote onrust ontstaan onder cliënten die hun vaste hulp dreigen te verliezen”, zegt de SP De partij stelt daarom een aantal vragen aan het college.

Lees verder »

Groene partij kijkt met kamerlid vooruit naar 2020

Twee dagen voor de landelijke verkiezingen kijkt GroenLinks afdeling Zwolle samen met tweede kamerlid Ineke van Gent vooruit naar 2020. Op 20 november organiseert GroenLinks om 17 uur een discussie-bijeenkomst over ruimtelijk beleid in café De Belgische Keijzer aan de Melkmarkt.

 

In de avond van 20 november zal de gemeenteraad een besluit nemen over de inspraakreacties op het voorontwerp Structuurplan. Dit is een belangrijke stap op weg naar een nieuw structuurplan dat begin 2007 vastgesteld zal worden. Er zijn meer dan 300 inspraakreacties, vooral over de mogelijke woningbouwlocaties Stadsbroek, Dijklanden en twee locaties bij Westenholte. GroenLinks/de Groenen is niet alleen maar tegen bebouwing van deze gebieden maar heeft in de afgelopen jaren ook een duidelijke visie ontwikkeld op hoe de ontwikkeling van Zwolle tot 2020 dan wel moet. Voorafgaand aan het raadsdebat over het structuurplan en de tweede kamerverkiezingen wil GroenLinks graag de discussie aangaan over de toekomst van Zwolle en Nederland.

Lees verder »

Lev-06 stelt zichzelf ter discussie

Het is niet zeker of Lev-06 de komende jaren actief blijft. De lokale partij is op 1 december 2005 opgericht als nieuwe politiek vereniging voor Zwolle. Ze gingen voor een levendige stad en streefden naar meer betrokkenheid bij Zwolle & de politiek, en hadden oog voor nieuwe ideeën en jonge mensen. De partij wilde creativiteit en originaliteit stimuleren. Op 7 maart haalde Lev-06  – net – geen zetel.

“Het is best moeilijk om nieuwe doelen te vinden en enthousiast te blijven, nu we niet in de raad zitten. Op de ledenvergadering van dinsdag 28 november stellen we onszelf daarom ook de vraag: hoe actief blijft Lev de komende tijd?”, zegt Lev op hun website. Lev hoopt op ideeën en inzet van leden en betrokken mensen, en ziet daarom uit naar een spannende bijeenkomst op dinsdag in het Vliegende Paard. Aanvang 20.00 uur. Iedereen is welkom.

Extra subsidie voor Fundatie en peuterspeelzalen

De gemeenteraad van Zwolle is maandag akkoord gegaan met extra subsidies voor museum De Fundatie in Zwolle en Heino. De Fundatie krijgt eenmalig bijna 155.000 euro en jaarlijks 33.000 euro. Op die manier moet De Fundatie uit de financiële problemen komen. De gemeenteraad volgt het besluit van het gemeentebestuur van Zwolle en de provincie Overijssel. Die hebben eerder al gezegd dat het museum het verdient om nog een kans te krijgen.

De drie peuterspeelzalen van Welzijnsinstelling Travers in Zwolle kunnen tot eind volgend jaar openblijven. De Zwolse gemeenteraad heeft besloten om de subsidie te verlengen tot eind 2007. Travers heeft dan ruim een jaar de tijd om een oplossing te vinden voor de financiële problemen. Het gemeente-bestuur wilde de peuterspeelzalen tot het eind van dit schooljaar subsidie geven, maar de gemeenteraad vindt dat te kort. Ouders en personeel hebben een handtekeningenactie gevoerd voor het openhouden van de peuterspeelzalen en vrijdag 1100 handtekeningen aangeboden.

Bron: RTV Oost

Twee jaar extra steun Fundatie

De steun van de gemeente Zwolle aan de Fundatie van 33.000 euro moet voorlopig worden beperkt tot twee jaar. Dat stelt de VVD in de Zwolse gemeenteraad. De jaarlijkse steun komt bovenop een eenmalige extra injectie van 150.000 euro, die nodig is om het museum te redden. Het college wil het museum naast het eenmalige bedrag vaste financiele ondersteuning bieden voor onbepaalde tijd.

De gemeenteraad vergadert vandaag over de begroting van 2007, en neemt a.s. maandag een besluit. Provinciale Staten stemden eerder deze week in met een reddingsplan voor het noodlijdende museum.

Bron: RTV Oost

PBZ twijfelt aan keuze zorgaanbieder

TSN is één van de drie geselecteerde zorgaanbieders in Zwolle maar geeft op dit moment voor de PBZ fractie alle redenen om te twijfelen aan de “goede” keuze van het college. PBZ zegt, dat het college bij monde van wethouder Dannenberg, maar ook diens voorganger, altijd staande heeft gehouden dat er geen schoonmaakbedrijven zouden worden ingehuurd voor het verrichten van werkzaamheden in het kader van de thuiszorg zoals bedoeld en beschreven in de Wet Maatschappelijke Ondersteuning (WMO).

Volgens de informatie van PBZ is TSN  recentelijk overgenomen resp. ingelijfd is door Asito schoonmaakbedrijven. De PBZ fractie spreekt haar bezorgdheid uit over de kwaliteit van de door de nieuwe combinatie te leveren werkzaamheden. “Bovendien is door deze overname er nu een situatie ontstaan welke altijd als ongewenst door de gemeente kenbaar is gemaakt”, zegt de lokale partij. PBZ stelt daarom een aantal vragen aan het college.

Lees verder »

Bankenlocatie wordt monument

Donderdagmorgen heeft D66-fractievoorzitter Jan Zelle verzocht als agendapunt van de commissie ruimte van maandag 13 november 2006 af te voeren het raadsvoorstel “Bouwaanvraag bouwplan Bankenlocatie (Voorstraat/Melkmarkt) binnenstad”. Donderdagmiddag is dit verzoek gehonoreerd. Het voorstel komt niet op 13 november aan de orde.

De D66-voorman heeft hierom verzocht, omdat de welstandcommissie positief adviseert om het pand van de ABN-AMRO en van Tijl monumentwaardig te verklaren en op de monumentenlijst te zetten.

Lees verder »

D66 wil huidig aantal coffeeshops behouden

D66 in Zwolle vindt dat het gebruik van hennepproducten is in onze samenleving inmiddels zodanig ingeburgerd dat het niet meer weg te denken valt. In verband met internationale verdragen wil de Haagse politiek niet voldoen aan verzoeken tot het vrijgeven van de verkoop zoals beoogd door ervaringsdeskundigen als de Maastrichtse CDA-burgemeester, zegt de politieke partij.

“In Zwolle hebben we een beperkt aantal coffeeshops. Ze voldoen aan de vraag en er is weinig tot geen sprake van overlast. Voor de regulering via het gedoogbeleid had Zwolle in de 80-er jaren nog een eigen door de plaatselijke politiek gedoogd verkooppunt in het gesubsidieerde jongerencentrum.” “Via een uitsterfconstructie van het vergunningensysteem voor de coffeeshops kan het aantal verkooppunten in de toekomst beneden een aanvaardbare norm komen. Misschien zelfs onaanvaardbaar voor een goede beheersbaarheid. Maar het gebruik zal niet afnemen door sluiting. De illegaliteit en de criminaliteit zullen daardoor wel toenemen. Terug naar af!” Dat zegt D66 donderdag. D66 Zwolle stelt over bovenstaande een aantal vragen aan het college.

Lees verder…

Lees verder »