Ook in 2019 subsidie voor kleinere evenementen in Overijssel

Ook in 2019 subsidie voor kleinere evenementen in Overijssel

Zwolle – Kleinere evenementen versterken de lokale saamhorigheid en maken van Overijssel een aantrekkelijke provincie. Organisatoren van de kleinere evenementen komen ook in 2019 in aanmerking voor een financiële ondersteuning. Het gaat om evenementen die onderscheidend zijn en passen bij specifieke kenmerken van de streek. De organisatoren kunnen vanaf  5 oktober 2018 tot en met 22 oktober 2018 een aanvraag indienen.

Evenementen met een minimale begroting  van 20.000 euro per jaar komen in aanmerking voor een financiële bijdrage. Deze bijdrage is bestemd voor  de voorbereiding, uitvoering of verbetering van het evenement. De maximale subsidie is 10.000 euro per evenement. Voor het jaar 2019 is een budget van  € 175.000,- beschikbaar. Organisatoren van de kleinere evenementen die in 2018 subsidie hebben ontvangen en van de nieuwe regeling gebruik willen maken, dienen opnieuw een aanvraag in te sturen.  Voor hen geldt geen garantie dat zij in 2019 subsidie ontvangen.

Lees verder »

Meer groen en minder stenen in Overijsselse tuinen

Meer groen en minder stenen in Overijsselse tuinen

Zwolle – De provincie Overijssel sluit zich aan bij Operatie Steenbreek. Daarmee is het de eerste provincie die mee doet aan deze landelijke campagne van gemeenten, waterschappen en particulieren voor minder stenen en meer groen in tuinen. Operatie Steenbreek wil daarmee een bijdrage leveren aan een klimaatbestendige, gezonde en vooral groene omgeving. Dit past bij het Overijsselse Koersdocument Natuur voor Elkaar. Daarin hebben de provincie, maatschappelijke organisaties en bedrijfsleven hun visie op natuur in Overijssel vastgelegd. Meer groen en natuur bij mensen in hun woonomgeving is een belangrijk thema in het Koersdocument. En met meer groen inspelen op de klimaatverandering sluit aan bij het Regionaal Adaptatieplan. Operatie Steenbreek draagt daarnaast ook bij aan de leefbaarheid en sociale kwaliteit van kernen.

Overijssel sluit zich aan bij Operatie Steenbreek naar aanleiding van een motie van de Groen Links Statenfractie. Door Operatie Steenbreek krijgt Overijssel toegang tot het landelijke platform voor kennisuitwisseling waarbij veel kennisinstellingen (Wageningen UR, Universiteit van Maastricht en Rijksuniversiteit Groningen) en maatschappelijke organisaties (onder andere Groei en Bloei en Vitale Groene Stad) zijn aangesloten. Bovendien gaat de provincie via Operatie Steenbreek bekendheid geven aan Overijsselse projecten voor vergroening en klimaatadaptatie. 

Lees verder »

CDA stelt vragen over uitkomsten Berenschot-onderzoek Orkest van het Oosten

CDA stelt vragen over uitkomsten Berenschot-onderzoek Orkest van het Oosten

Zwolle – Als gevolg van een fors lagere bijdrage vanuit het Rijk is een fusie tussen de Het Gelders Orkest en Het Orkest van het Oosten de enige oplossing om een symfonische voorziening voor het Oosten van Nederland te behouden. Uit het onderzoek van Bureau Berenschot blijkt dat de subsidie om de orkesten in de benen te houden, aanzienlijk hoger moet zijn dan de huidige provinciale bijdrage. Om later dit jaar een goede afweging te kunnen maken, als het besluit voorligt in Provinciale Staten, heeft woordvoerder cultuur Susan Faal vragen gesteld aan het college van Gedeputeerde Staten.

Meer geld voor meer cultuur?
De CDA-fractie heeft vragen gesteld over de uitkomsten van het rapport dat Bureau Berenschot heeft gemaakt over de fusieplannen van de twee orkesten. De CDA-fractie is van mening dat een orkest een belangrijke culturele voorziening is voor Overijssel. De fractie is benieuwd naar de reactie van Gedeputeerde Staten op het fors hogere subsidiebedrag dat nodig is om het orkest in de benen te houden. “We zijn als CDA-fractie vooral benieuwd waarom er voor de fusie, die in onze beleving juist meer efficiency zou moeten opleveren, veel meer geld nodig is. Ook willen we graag weten of en hoe andere orkesten in Nederland geconfronteerd zijn met Rijksbezuinigingen en hoe zij hiermee om zijn gegaan. Ook zijn we benieuwd of er met het verhogen van de subsidie een groter cultureel aanbod in onze provincie gaat ontstaan en hoe de Overijsselse cultuursector betrokken wordt. We hebben gevraagd waar het aanbod van het orkest uit gaat bestaan en of dit een groter aanbod is dan de afgelopen jaren”, aldus Susan Faal.  

Lees verder »

PvdA pleit voor gezamenlijk Overijssels landbouwakkoord

PvdA pleit voor gezamenlijk Overijssels landbouwakkoord

Zwolle – De landbouw loopt hard tegen grenzen aan. Boereninkomens staan onder druk, agrariërs hebben amper ruimte om hun bedrijf te verduurzamen en door de nadelige invloed op leefomgeving en natuur staat het maatschappelijk draagvlak van de sector onder druk. Dat schrijft het Planbureau voor de Leefomgeving in een vandaag verschenen essay. Het Planbureau pleit voor een landbouwakkoord tussen boeren, bedrijfsleven, overheden en maatschappelijke organisaties. In dat akkoord moet een gedeeld toekomstbeeld voor de Nederlandse landbouw worden neergezet. De PvdA Overijssel is een groot voorstander van zo'n overeenkomst en ziet veel mogelijkheden om dit regionaal op te pakken.

“Wie vooroploopt zet de toon van de muziek,” zegt PvdA-Statenlid Annemieke Wissink. “Wij willen dat Overijssel als eerste een landbouwakkoord sluit waarin we samen werken aan een collectief toekomstbeeld. Daarmee zijn zowel boeren als omwonenden en milieu gediend. Bovendien ontwikkelen we als koploper regionaal kennis en ervaring die we vervolgens in Nederland en Europa in kunnen zetten.”

Lees verder »

ChristenUnie wil serieus werk maken van ingraven hoogspanningskabel

ChristenUnie wil serieus werk maken van ingraven hoogspanningskabel

Zwolle – De afgelopen jaren is er maatschappelijke discussie ontstaan over het wonen in de directe nabijheid van bestaande hoogspanningsverbindingen. Gezondheidsrisico’s spelen daarin een belangrijke rol. Door de elektromagnetische straling kan er een verband zijn met de ziekte van Alzheimer en kinderleukemie. Bij bepaalde windval is er ook sprake van hinderlijk geluid

Het kabinet heeft besloten een regeling te introduceren om een aantal bovengrondse hoogspanningsverbindingen van 50, 110 en 150 kV door bebouwd gebied onder de grond te verkabelen. Het zou volgens de minister gaan om ca. 135 km. Een voorwaarde voor die verkabeling  is dat de betreffende gemeente (en/of provincie) een wettelijk vast te stellen deel van de kosten draagt. De looptijd van het verkabelingsprogramma is 15 jaar. TenneT, welke gaat over het distributienetwerk, moet het programma  gaan uitvoeren.

Lees verder »

Staten stellen ruim 1 miljoen beschikbaar voor herdenken Tweede Wereld Oorlog

Staten stellen ruim 1 miljoen beschikbaar voor herdenken Tweede Wereld Oorlog

Zwolle – Nederland viert in 2020 75 jaar vrede en vrijheid. Verschillende partijen in Overijssel zijn bezig met de voorbereidingen hiervoor. Het Memory Museum Nijverdal, de Canadese Begraafplaats Holten, het Bevrijdingsfestival Overijssel en het Historisch Centrum Overijssel werken samen aan een uitgebreid programma om Overijssel te betrekken bij ’75 jaar herdenking en bevrijding’.

Binnen deze plannen vallen onder andere (educatie) projecten over vrijheid en herinnering. Het Nationaal Fonds voor Vrede, Vrijheid en Veteranenzorg (Vfonds) is bereid om 1.5 miljoen euro beschikbaar te stellen voor de uitvoering van de plannen als de provincie eenzelfde bedrag beschikbaar stelt. “De Tweede Wereld Oorlog is een gebeurtenis waar we samen bij stil moeten blijven staan, zeker in deze tijd. Daarom vinden wij dat we de vraag van de betrokken partijen serieus moesten bekijken”, legt woordvoerder Cultuur Susan Faal uit.

Lees verder »

Overijssel daagt het Rijk uit om te investeren

Overijssel daagt het Rijk uit om te investeren

Zwolle – Gedeputeerde Eddy van Hijum overhandigde vanmorgen samen met vertegenwoordigers van de regio’s Twente, Zwolle en Cleantech Regio op het Binnenhof in Den Haag het investeringsaanbod ‘Kansen in Overijssel’ aan ministers Kajsa Ollongren (BZK) en Carola Schouten (LNV). Van Hijum: “Met dit aanbod daagt Overijssel het Rijk uit om samen te investeren in de kracht van de groeiende regio’s in Overijssel. Het Oosten is een sterke pijler van de nationale economie en een investering van het Rijk meer dan waard.” Namens de regio’s waren burgemeesters Henk Jan Meijer (voorzitter Regio Zwolle), Rob Welten (vicevoorzitter Regio Twente) en Andries Heidema (voorzitter Cleantech Regio) aanwezig.

Groeiende regio’s
Overijssel heeft herkenbare, groeiende regio’s. Twente is koploper in de moderne maakindustrie. De Stedendriehoek ontwikkelt zich als dé cleantech regio van Nederland. En Regio Zwolle is de snelst groeiende economische regio buiten de Randstad. In totaal gaat het om een Overijssels aanbod dat bestaat uit een 21-tal investeringsprogramma’s. Rob Welten namens Regio Twente: “Met extra investeringen zetten we in op hightech innovatie als motor voor maatschappelijke opgaven en kansen. Voor een vitaal platteland, duurzame energie, een aantrekkelijke toeristische omgeving, inzet op slimme mobiliteit, het verbeteren en versterken van het menselijk kapitaal en grensoverschrijdende samenwerking. Dat levert banen op, minder CO2 uitstoot en een verbeterde leefomgeving.” 

Lees verder »

Renate van der Velde beoogd lijsttrekker voor de ChristenUnie Overijssel

Renate van der Velde beoogd lijsttrekker voor de ChristenUnie Overijssel

Zwolle – De ChristenUnie Overijssel komt voor de statenverkiezingen van 2019 met een vrouwelijke lijsttrekker. Het bestuur draagt Renate van der Velde-Buist (43) uit Kampen voor als lijsttrekker voor de komende verkiezingen. De huidige fractievoorzitter Jan Westert heeft aangegeven nog een periode door te gaan in Provinciale Staten, maar het ook tijd te vinden voor nieuwe en jongere gezichten. Samen zullen ze de top van de lijst vormen en de kar naar de verkiezingen trekken. Het bestuur van de ChristenUnie Overijssel is blij met deze gezamenlijke inzet op vernieuwing en continuïteit.

Renate van der Velde maakt sinds enige tijd als burgerlid deel uit van de Overijsselse Statenfractie en behartigt de portefeuilles landbouw/natuur en ruimte. Van 2006 tot 2014 was zij acht jaar gemeenteraadslid in Kampen, waar zij o.a. plaatsvervangend fractievoorzitter was.

Lees verder »

Andries Heidema aanbevolen als Commissaris van de Koning in Overijssel

Andries Heidema aanbevolen als Commissaris van de Koning in Overijssel

Zwolle –  Andries Heidema (56) is de beoogde nieuwe Commissaris van de Koning in Overijssel. Dat maakten Provinciale Staten in Overijssel na afloop van een besloten Statenvergadering bekend. Provinciale Staten zien in Andries Heidema een nieuw boegbeeld voor de provincie. Heidema is hiermee de opvolger van Ank Bijleveld-Schouten. Zij werd vorig jaar minister van Defensie.

Op basis van de aanbeveling zal de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een voordracht uitbrengen aan de Koning. De nieuwe Commissaris zal vervolgens bij Koninklijk Besluit benoemd worden voor een periode van zes jaar. 

Lees verder »

Provincie Overijssel opent subsidieregeling voor schaapskuddes

Provincie Overijssel opent subsidieregeling voor schaapskuddes

Zwolle – De provincie Overijssel opent een nieuwe subsidieregeling voor gescheperde schaapskuddes. De subsidieregeling geldt voor eigenaren van schaapkuddes. Zij kunnen subsidie aanvragen voor een periode van vier jaar. Een belangrijke voorwaarde is dat de aanvrager een overeenkomst heeft gesloten met een van de terrein beherende organisaties, Landschap Overijssel, Staatsbosbeheer of Natuurmonumenten, voor inzet van de kudde in een Natura2000 gebied. De eigenaar van de schaapskudde moet voor die organisatie ook een (meerjarig) begrazingsplan hebben gemaakt. Het doel van de subsidieregeling die dit voorjaar wordt geopend is om minimaal vijf gescheperde schaapskuddes in Overijssel gedurende vier jaar in stand te houden.

Hester Maij, gedeputeerde natuur: “Er is brede steun voor behoud van schaapskuddes in Overijssel. Dat is een goede zaak. Schaapskuddes worden al eeuwenlang ingezet om de natuur en het landschap te beheren. En die belangrijke rol spelen ze nog steeds in onze Natura2000 gebieden. Bovendien zijn de schaapskuddes ook van toeristische waarde, bijvoorbeeld in een gebied als de Sallandse Heuvelrug. Toeristen en bezoekers ervaren de herder met schaapskudde als echt een onderdeel van het landschap. Met de nieuwe regeling zetten we nu een extra stap door de subsidie rechtstreeks te verlenen aan de eigenaar van een schaapskudde.“ 

Lees verder »

Stormloop op democratiespelen en gastlessen

Stormloop op democratiespelen en gastlessen

Zwolle – In aanloop naar de gemeenteraadsverkiezingen op 21 maart is een ware run ontstaan op gastlessen en democratiespelen die de provincie Overijssel, veelal in samenwerking met gemeenten, organiseert. Normaal gesproken worden in een maand tussen de 15 en 20  lessen en spelen gehouden, in maart ligt het aantal nu al op 70.

Andere locatie
De vraag is zo groot dat uitgeweken moet worden naar andere locaties. “Normaal gesproken doen we de democratiespelen in het provinciehuis of in de gemeente waar de school staat. Deze maand wijken we ook uit naar andere gemeenten”, zegt projectleider Letty Wegkamp. Komende maand worden, in samenwerking met Prodemos en de gemeenten Almelo, Hengelo, Enschede, Hof van Twente en Zwolle, bijeenkomsten georganiseerd. Bij alle bijeenkomsten is er medewerking van een raadslid of Statenlid.

Lees verder »

CDA Overijssel wil MKB-toets

CDA Overijssel wil MKB-toets

Zwolle – Het CDA Overijssel wil dat de provincie een mkb-toets gaat ontwikkelingen om regeldruk voor lokale ondernemers te verlagen. Het CDA heeft hier schriftelijke vragen over ingediend met een oproep aan het college om dit in te stellen. “Ondernemers willen ondernemen. Dat is hun doel. Met een systeem dat voorgenomen regelgeving standaard toetst op administratieve gevolgen voor kleine en middelgrote bedrijven kan heel veel onnodige administratie rompslomp worden voorkomen”, aldus woordvoerder Economie Susan Faal.

Het CDA ziet de mkb-toets als een geschikt middel om de regeldruk voor het MKB in Overijssel te verlagen. Door voorgenomen regelgeving van de provincie standaard te toetsen op de administratieve gevolgen voor het midden- en kleinbedrijf moet onwerkbare regelgeving definitief tot het verleden gaan behoren. Met dit voorstel willen we zorgen dat op alle bestuurslagen naar gevolgen voor het mkb wordt gekeken, ook op landelijk niveau zal namelijk een MKB-toets worden ingevoerd.

Lees verder »