Inwoners betrokken bij coalitieakkoord

Zwolle – De Zwolse coalitie en partijen uit de oppositie hebben afgesproken dat ze na de installatie van het college beide met ideeën komen om de stad te betrekken bij het concreet invullen van het coalitieakkoord. Halverwege deze maand wordt dat coalitieakkoord gepresenteerd.

De installatie van het nieuwe college is gepland op 26 mei. Gerdien Rots, fractievoorzitter van de ChristenUnie en leider van de onderhandelingen in Zwolle, vroeg de oppositiepartijen enige tijd geleden om input te leveren voor de collegeonderhandelingen. Deze week sprak ze met fractievoorzitters Judith Compagner (CDA), William Dogger (Swollwacht) en Patrick Rijke (GroenLinks). Die gesprekken resulteerden in de afspraak dat zowel de coalitie als deze oppositiepartijen met ideeën komen over hoe de stad betrokken kan worden bij het uitvoeren van de ambities die in het coalitieakkoord staan.

Lees verder »

PvdA Zwolle praat over Europa

Zwolle – Op vrijdagavond 16 mei organiseert de PvdA Zwolle een avond over Europa. Michiel Servaes, tweede kamerlid en woordvoerder buitenland is dan aanwezig om te praten over het Europese buitenlandbeleid, het vluchtelingenbeleid en de werkgelegenheid in Europa.

 

Jaime Donata, lid van de landelijke PvdA werkgroep Europa, heeft onderzoek gedaan naar de invloed van Europa op het bedrijfsleven in onze regio. Het thema van deze avond is dan ook ‘Europa ver weg – toch dichtbij’. De avond start om 20:00 uur in het regiokantoor aan het Diezerplein 33 in Zwolle. Belangstellenden kunnen zich aanmelden via zwolle.pvda@gmail.com. Jaime Donata voerde in de afgelopen periode verschillende gesprekken met middelgrote en grote bedrijven in de regio. Daaruit blijkt dat veel bedrijven eerder baat hebben bij de regels van Europa dan dat zij er tegenstand van ondervinden.

Lees verder »

Zwolse partijen dichtbij coalitieakkoord

Zwolle – De ChristenUnie, PvdA, D66 en VVD in Zwolle willen half mei een coalitieakkoord presenteren. Gerdien Rots, fractievoorzitter van de ChristenUnie, zegt dat de inhoudelijke besprekingen zo goed als afgerond zijn. De komende tijd praten de fracties over de financiële aspecten van het coalitieakkoord.

Daarmee naderen de vier partijen het einde van het formatieproces. De ChristenUnie, PvdA, D66 en VVD spreken sinds medio april over een gezamenlijke visie en hun ambities voor de stad. Volgens Gerdien Rots verloopt dat proces voortvarend. “De sfeer is constructief. We vinden elkaar in een programma dat aansluit bij de kracht van de stad en aandacht heeft voor mensen die zorg nodig hebben.” In het coalitieakkoord worden duidelijke keuzes gemaakt, bijvoorbeeld over de manier waarop de gemeente investeert in de stad en over hoe zorg georganiseerd kan worden. De komende weken worden die keuzes uitgewerkt in een financieel plan.

Lees verder »

PvdA blij met keuze nieuw college

Zwolle – PvdA Zwolle is blij met de keuze voor het nieuwe college wat gaat bestaan uit CU, PvdA, VVD en D66. Eefke Meijerink: "Het formatietraject op de inhoud gaat nu van start. Daarbij staat voor ons centraal dat we willen zorgen dat Zwolle een sociale stad blijft, met alle ontwikkelingen op het terrein van (jeugd)zorg, de arbeidsmarkt en wonen. Dát staat voorop voor ons en daarin kennen we de CU als een sterke partner."

Meijerink vervolgd: "De afgelopen periode heeft Nelleke als wethouder op het integrale sociale domein grote stappen gezet en we zijn blij dat we de kans krijgen dat voort te zetten. Er is in de informatie door de CU met vijf partijen verder onderzocht welke collegesamenstelling inhoudelijk kansrijk en stabiel is. Daarbij hebben wij aangegeven dat we een variant met de SP serieus wilden onderzoeken. De CU heeft ervoor gekozen om de variant met PvdA, D66 en de VVD in de formatie uit te diepen. Wij treden dit proces met vertrouwen tegemoet, want met de VVD en de ChristenUnie hebben we de afgelopen periode vruchtbaar samengewerkt."

SP: teleurgesteld over coalitiekeuze ChristenUnie

Zwolle – De Zwolse SP is buitengewoon teleurgesteld vanwege de keuze van de ChristenUnie om verder te gaan in coalitieonderhandelingen met D66, VVD en PvdA zonder de SP. De SP boekte forse verkiezingswinst en ging van 3 naar 5 zetels. De partij kan en wil meebesturen in Zwolle en heeft zich daarom constructief opgesteld in de onderhandelingen.

De SP is verbaasd over de keuze van de ChristenUnie voor twee liberale partijen als coalitiepartners. Volgens de partij ligt op grond van de verkiezingsprogramma’s van de SP en ChristenUnie een samenwerking tussen deze partijen veel meer voor de hand. Er zijn in de afgelopen weken ook geen onoverbrugbare tegenstellingen geconstateerd in de visie op de stad of de bezuinigingsrichtingen. De SP heeft geen breekpunten geformuleerd. SP-fractievoorzitter Tjitske Siderius: ‘Ik ben verbaasd en teleurgesteld over deze keuze. Wij zagen goede kansen voor een sociale coalitie in Zwolle die zich bijvoorbeeld zou inzetten voor kansarme kinderen en het sneller en beter begeleiden van werkzoekenden naar een baan. Op die thema’s konden we elkaar goed vinden. Door te kiezen voor de VVD legt de ChristenUnie haar prioriteiten helaas anders.’

CU, PvdA, VVD en D66 vormen college in Zwolle

Zwolle – De ChristenUnie, PvdA, D66 en VVD willen in Zwolle met elkaar een college van burgemeester en wethouders vormen. De ChristenUnie, sinds de laatste verkiezingen de grootste partij in Zwolle, volgt daarmee het advies van informateur Herman Sietsma. HIER vindt u het hele informatieverslag!

 

In zijn informatieverslag beargumenteert Sietsma dat de ChristenUnie, PvdA, D66, VVD en de SP genoeg draagvlak in de Zwolse samenleving hebben om in een college plaats te nemen. Volgens de informateur is de kans op een stabiel en daadkrachtig college het grootst als de ChristenUnie met de PvdA, D66 en VVD een programma voor de stad opstelt. Dat advies geeft Sietsma met name vanwege de inhoudelijke prioriteiten van de verschillende partijen. Hij schrijft in zijn verslag: “Er is specifiek aandacht besteed aan de balans tussen sociaal en fysiek domein en aan de richting voor de invulling van de noodzakelijke bezuinigingen. Naar mijn inzicht is er met deze vier partijen de grootste kans op een succesvolle programmatische samenwerking.” Sietsma concludeert op basis van zijn gesprekken met alle partijen dat het college opnieuw moet bestaan uit vijf wethouders – en dus niet minder -, onder meer met het oog op de decentralisaties, waardoor de gemeente meer taken krijgt.  De SP is zeer teleurgesteld .

Lees verder »

Concrete ideeën Zwolse fracties

Zwolle – De vijf partijen die met elkaar praten over de vorming van het Zwolse college van burgemeester en wethouders , beschreven de afgelopen week tegenover informateur Herman Sietsma welke uitdagingen zij zien en welke accenten ze de komende jaren willen leggen. De komende week moeten die visies concreter worden ingevuld.
De ChristenUnie, PvdA, D66, VVD en SP beschreven hoe zij de ontwikkeling van de stad in de komende jaren zien. De vijf grootste fracties van de Zwolse gemeenteraad gaan de komende week in op hun ideeën over de uitdagingen waar Zwolle voor staat en brengen overeenkomsten tussen de partijen in kaart. Op basis van wat zij de afgelopen week beschreven, praten de partijen onder meer over hoe de bezuinigingsopgave van 11 miljoen volgens hen kan worden ingevuld.

Lees verder »

Vijf grootste fracties werken aan collegevorming

Zwolle – De vijf grootste fracties in de Zwolse gemeenteraad zijn in gesprek over de vorming van een nieuw college van burgemeester en wethouders. Inzet is dat vier partijen zitting nemen in het nieuwe college. Informateur Herman Sietsma begeleidt het proces.

In deze fase beoordelen ChristenUnie, D66, PvdA, SP en VVD gezamenlijk hoe de informatiefase voortgezet kan worden in een constructieve formatie. De vijf partijen beoordelen op basis van hun politieke programma’s en uitgangspunten welke combinatie van vier partijen het meest bij kan dragen aan de verdere ontwikkeling van Zwolle.

Lees verder »

Vijf grootste partijen in Zwolle praten verder

Zwolle – Informateur Herman Sietsma (CU) gaat met de vijf grootste partijen uit de Zwolse gemeenteraad de volgende fase van het informatieproces in. Alle fracties hebben zich de afgelopen week uitgesproken over de manier waarop het nieuwe college van burgemeester en wethouders moet worden gevormd. De ChristenUnie, PvdA, D66, VVD en SP praten de komende periode meer inhoudelijk verder. Inzet is een college van vier partijen.

19-03-2014_stemmen_gementeraadsverkiezing_08.jpg 

De vijf grootste partijen kijken op basis van hun politieke programma’s en uitgangspunten welke combinatie van vier partijen het meest bij kan dragen aan de verdere ontwikkeling van de stad. Met vier partijen kan een solide bestuur gevormd worden, dat kan rekenen op een ruime meerderheid in de gemeenteraad. Herman Sietsma blijft het informatieproces begeleiden. De ChristenUnie zal als grootste partij – met acht zetels in de gemeenteraad – gesprekken gaan voeren met vertegenwoordigers van de andere vier fracties. De andere partijen die in aanmerking komen voor collegedeelname hebben zes zetels – PvdA en D66 – en vijf zetels – VVD en SP.

Informateur Zwolle aan de slag

Zwolle – De formatie van een nieuw college van burgemeester en wethouders is begonnen in Zwolle. Afgelopen weekeinde heeft informateur Herman Sietsma kennis gemaakt met alle onderhandelingsdelegaties van de nieuwe gemeenteraadfracties. Donderdag 27 maart heeft de complete (nieuwe) gemeenteraad de mogelijkheid per fractie aandachtspunten aan de informateur mee te geven. Op basis van die raadsbijeenkomst, gesprekken en aanvullend onderzoek zal Sietsma vervolgens een advies uitbrengen over de meest kansrijke formatie.
Sietsma analyseert de komende dagen namens de ChristenUnie, die na de verkiezingen van 19 maart de grootste partij in Zwolle is, de verkiezingsuitslag en de diverse standpunten van de politieke partijen. De informateur spreekt de komende dagen vertegenwoordigers van alle raadsfracties. Dat gebeurt in vertrouwelijkheid.
Tijdens de eerste vergadering van de nieuwe raad, donderdag vanaf 19:00 uur, krijgen de fracties de gelegenheid om in een korte bijdrage de verkiezingsuitslag te duiden en aandachtspunten mee te geven voor de onderhandelingen om tot een nieuw college te komen. Sietsma streeft ernaar om zo snel mogelijk daarna met een gewogen advies te komen over het vervolg van de Zwolse formatie. Inzet van de ChristenUnie daarbij is om te komen tot een stabiel college dat de komende vier jaar gezamenlijk idealen voor de Overijsselse hoofdstad kan verwezenlijken.

CDA maakt nieuwe start met kleinere fractie

Zwolle – De fractie, kandidatenraadsleden en het bestuur van CDA Zwolle staan volledig achter visie en aanpak voor de komende collegeperiode zoals vastgelegd in het verkiezingsprogramma. ,,We zijn wel eens te bescheiden geweest.’’

Onder leiding van fractievoorzitter Judith Compagner zal de fractie bouwen aan een hernieuwde relatie met de Zwollenaar. Enerzijds door heldere thema’s te kiezen en anderzijds met de idee dat het stadhuis niet meer gaat bepalen wat er moet gebeuren in Zwolle. Zo wil de partij met minder mensen in de raad toch beter zichtbaar zijn. “Over vier jaar is een stem op het CDA vanzelfsprekend.”

Lees verder »

Herman Sietsma informateur namens CU

Zwolle – De fractie van ChristenUnie in Zwolle heeft de eerste stappen gezet om tot een nieuw college van burgemeester en wethouders te komen in de Overijsselse hoofdstad. Herman Sietsma (1953) is door de partij gevraagd als informateur.

Hij verkent hoe op basis van de verkiezingsuitslag van 19 maart een stabiel college gevormd kan worden. ChristenUnie is in Zwolle na de gemeenteraadsverkiezingen de grootste partij, met acht zetels in de raad. Het is gebruikelijk dat de winnaar van de verkiezingen het voortouw neemt bij de totstandkoming van een nieuw college. Een goede manier om de eerste fase van dat proces vorm te geven is door het aanstellen van een informateur. De Zwolse informateur is, op verzoek van ChristenUnie, Herman Sietsma. Sietsma heeft veel ervaring met en kennis van de inrichting en werking van het openbaar bestuur.

Lees verder »