DeltaWonen schakelt hulp van Raad van Kinderen in

DeltaWonen schakelt hulp van Raad van Kinderen in

Zwolle – Vanochtend ging Evert Leideman, directeur- bestuurder bij deltaWonen, op bezoek bij de 25 kinderen van groep 8 en hun meester van basisschool De Ark uit Zwolle. Deze groep kinderen wordt de eerste Raad van Kinderen van deltaWonen.
Deze Raad van Kinderen van deltaWonen gaat meedenken over strategische en maatschappelijke vraagstukken die over hun eigen toekomst gaan. ”Want kinderen hebben creativiteit en verbeeldingskracht en durven die vragen te stellen die ons op een ander spoor zetten. Zo leren kinderen over de wereld om hen heen en ontdekken wij  nieuwe mogelijkheden en andere denkrichtingen”, licht Evert Leideman toe.

Lees verder »

Ambitieus plan voor Zwolse woningmarkt

Ambitieus plan voor Zwolse woningmarkt

Zwolle – Op donderdag 29 maart overhandigde het Zwols Concilium met vertegenwoordigers van de Zwolse woningcorporaties en marktpartijen een ambitieus plan voor de woningmarkt aan burgemeester van Zwolle, Henk Jan Meijer en gedeputeerde Monique van Haaf van de provincie Overijssel. Met de ‘Zwolse Aanpak’ willen de partijen op korte termijn de problemen op de Zwolse woningmarkt aanpakken.
“We willen met een gezamenlijke inzet de slagingskansen van kopers en huurders vergroten en diverse knelpunten op de woningmarkt aanpakken: door onder andere 400 extra woningen te bouwen in alle segmenten bovenop de reeds geplande bouw van 1200 woningen en een extra impuls te geven aan woningbouw in de binnenstad en bestaande wijken. Daarnaast willen we samen investeren in de bestaande woningvoorraad in alle Zwolse wijken,” aldus Evert Leideman, directeur deltaWonen.

Lees verder »

Hoogste punt bouw appartementen Friesewal

Hoogste punt bouw appartementen Friesewal

Zwolle – De vlag is geplaatst aan de Friesewal. Daar bereikte de bouw van het appartementencomplex het hoogste punt deze week. De bouw van de 37 appartementen is onderdeel van de versnellingsactie waarin de gemeente Zwolle en deltaWonen op 14 locaties in de stad voor 2019 versneld circa 350 extra sociale huurwoningen bouwen.De verwachte oplevering van de appartementen aan de Friesewal is medio 2018.
Er worden 27 kleinere appartementen gerealiseerd met 1 slaapkamer en 10 grotere appartementen met 2 slaapkamers. De appartementen zijn bijzonder energiezuinig. Ze worden goed geïsoleerd en er komen zonnepanelen op het platte dak. De appartementen krijgen geen gasaansluiting. Nieuwe huurders kunnen een abonnement afsluiten voor een parkeerplek.

Lees verder »

Sociale huurwoningenvoorraad Zwolle met 700 uitgebreid

Sociale huurwoningenvoorraad Zwolle met 700 uitgebreid

Zwolle – In de periode 2016-2019 worden ruim 700 sociale huurwoningen aan de Zwolse woningvoorraad toegevoegd. Hiermee geven de corporaties en de gemeente Zwolle ruimschoots invulling aan de ambities uit het coalitieakkoord en de prestatieafspraken wonen 2016-2019.
De gemeente en de corporaties sloten in 2015 een overeenkomst voor de versnellingsactie: op 14 locaties worden 445 extra sociale huurwoningen gebouwd. Daarvan zijn er 96 opgeleverd, 239 in aanbouw en van 110 woningen start de bouw in 2019. “Een resultaat waar we met elkaar trots op mogen zijn, zeker omdat we versnellingsactie in de economische crisis gestart zijn. We hebben gezamenlijk lef getoond om in de krappe tijd toch deze investering te doen en te blijven bouwen”, aldus wethouder Eefke Meijerink. Door op een aantal locaties ook tijdelijke woningen te bouwen, komen er in 2018 en 2019 naar verwachting nog eens 100 woningen met een lage huurprijs bij.

Lees verder »

61 Nieuwbouwwoningen in Dieze-Oost, Binnenhofjes 3

61 Nieuwbouwwoningen in Dieze-Oost, Binnenhofjes 3

Zwolle – Woningstichting SWZ en Nijhuis Bouw B.V. hebben op donderdag 25 januari een overeenkomst getekend voor de realisatie van 61 nieuwbouwwoningen in Dieze-Oost, Binnenhofjes 3. Nijhuis bouwt 15 sociale huurwoningen voor SWZ en 46 woningen voor verkoop. De sociale huurwoningen worden gas-loos en zijn zeer energiezuinig (A++). De huurprijs ligt onder de huurtoeslaggrens voor gezinnen (€635 per maand).
De huidige portieketagewoningen worden vanaf 1 september 2018 gesloopt. De bouw start in het voorjaar van 2019. De eerste woningen van de Binnenhofjes 3 worden naar verwachting in het najaar van 2019 opgeleverd.

Lees verder »

"Welkom thuis" kerngedachte in nieuwe toekomstvisie SWZ

"Welkom thuis" kerngedachte in nieuwe toekomstvisie SWZ

Zwolle – Deze week heeft SWZ haar nieuwe Toekomstvisie 2018+ gepresenteerd. Kern van dit ondernemingsplan is dat SWZ nog meer dan nu actief aandacht heeft voor de huurders en weet wat hun wensen en behoeften zijn. In bijzondere situaties wordt maatwerk geleverd, waar nodig in nauwe samenwerking met de maatschappelijke partners in Zwolle. De kerngedachte van dit plan is samengevat in: ´Welkom thuis´. De Toekomstvisie 2018+ is verdeeld in 5 thema´s.
Fijn wonen en je thuis voelen lukt alleen als er voldoende financiële ruimte is om te leven. SWZ voert een gematigd huurbeleid en zorgt ervoor dat de beschikbare woningen eerlijk verdeeld worden over de inkomensgroepen. Met huurders met betalingsproblemen proberen we zo vroeg mogelijk in contact te komen om erger te voorkomen. En we bedenken (samen met onze partners) oplossingen voor mensen die binnen de geldende regels in de knel komen.

Lees verder »

Zwolse woningcorporaties scoren goed op Aedes benchmark

Zwolse woningcorporaties scoren goed op Aedes benchmark

Zwolle – Op 23 november zijn op het jaarlijkse Aedescongres alle benchmarkresultaten bekend gemaakt. De Zwolse woningcorporaties scoren hoog op deze benchmark.
In de benchmark worden woningcorporaties vergeleken op basis van 5 prestatievelden ‘Huurdersoordeel (A), Bedrijfslasten (A), Duurzaamheid (B), Onderhoud & verbetering (B) en Beschikbaarheid & betaalbaarheid (B). Deze laatste 3 velden zijn dit jaar nieuw. Branchevereniging Aedes houdt dit jaar voor de vierde keer de benchmark, waaraan 303 woningcorporaties meedoen. Zij vertegenwoordigen bij alle verhuureenheden (98%) in de sector. De resultaten van de gehele doelgroep worden per deelscore opgeknipt in 3 groepen. De best scorende groep krijgt een A, de middengroep een B en de 33% laagst scorende corporaties krijgt een C.

Lees verder »

Afronding eerste deel nieuwbouw Bachlaan

Zwolle – Op 26 oktober om 16.30 uur vindt de feestelijke afronding plaats van het eerste nieuwbouwdeel van de Bachlaan. Holtenbroek is hiermee een mooi nieuwbouwcomlex in de sociale sector rijker. Zo´n 160 verouderde portiek-etagewoningen hebben plaats gemaakt voor 48 eengezinswoningen en 24 appartementen met lift. In de tweede fase, die SWZ volgend jaar realiseert, komen nog eens 44 sociale huurappartementen met lift en 18 koopwoningen.

bachlaan_2016.jpg 

Het woningaanbod in Holtenbroek wordt door deze nieuwbouw afwisselender en toekomstbestendiger. Bij de opzet van het complex is aangesloten bij de huidige woonwensen van de doelgroep, waar een toenemend aantal 1-tot 2 persoonshuishoudens deel van uit maakt. Het officiële moment bestaat uit het onthullen van de naam van het complexdeel door een aantal toekomstige bewoners en in aanwezigheid van de aannemer, de heer Nikkels en wethouder Vedelaar van Zwolle. De bewoners, direct omwonenden en betrokken organisaties zijn uitgenodigd.

50-jarige Zalnéflat wordt Zalné Wonen

Zwolle – Zaterdag 1 oktober 2016 wordt het 50-jarig bestaan van de Zalnéflat gevierd. Het programma start om 16.00 uur met het planten van een herinneringsboom en het onthullen van de nieuwe naam Zalné Wonen.

zalne_wonen.jpg 

De Zalnéflat is een begrip in Zwolle als het gaat om seniorenhuisvesting. Met de bouw van dit particuliere appartementencomplex ontstond vijftig jaar geleden een nieuwe manier van wonen: de serviceflat. En ook in deze tijd blijkt dit een gewilde woonvorm. De overheid stimuleert senioren immers zolang mogelijk zelfstandig te blijven wonen. Vijftien procent van de honderd bewoners is de leeftijd van 90 jaar al (enkele jaren) gepasseerd.

Lees verder »

Sloop én nieuwbouw Weezenlanden-Noord

Zwolle – Donderdagavond heeft Openbaar Belang aan de 180 bewoners van de Wiecherlickstraat en Schuurmanstraat verteld dat hun woningen vanaf 2021 gesloopt worden. In 2026 staan er, zo wordt nu verwacht, zo’n 230 nieuwe sociale huurwoningen, met veel meer wooncomfort maar ook met gelijke woonlasten in vergelijking met nu.

luchtfoto_weezenlanden-noord.jpg 

Tijdens een eerdere informatiebijeenkomst eind 2014 hebben de bewoners gehoord dat sloop/nieuwbouw het meest aannemelijke scenario is. Gisteravond kwam het definitieve besluit dan ook niet als een grote verrassing. Wel waren de bewoners aangenaam verrast door de mededeling dat de bewoners kunnen terugkeren naar de nieuwbouw. Dat er allemaal sociale huurwoningen worden teruggebouwd, werd ook als zeer positief ervaren.

Lees verder »

Werkzaamheden gevels Dollard en Haringvliet

Zwolle – Woningstichting SWZ werkt aan een grote metamorfose aan de Haringvliet en Dollard in de wijk Aa-landen. Door het aanbrengen van een laag steenstrips krijgen alle zestien kopgevels een andere uitstraling en worden er verschillende duurzame maatregelen uitgevoerd. De flats krijgen door het aanbrengen van een mozaïek een compleet andere uitstraling.

haringvliet.jpg

Een maand geleden zijn de werkzaamheden aan acht van de zestien kopgevels stil gelegd omdat de benodigde ontheffing nog niet was verleend door het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). De reden was dat er winter – en/of paarverblijfplaatsen van vleermuizen in de gevels van de flat kunnen zitten. Deze verblijfplaatsen mogen alleen verstoord worden als er ontheffing is verleend in het kader van de Flora & Faunawet. Met deze wet beschermt het ministerie van EZ dier – en plantsoorten die in het wild voorkomen. SWZ heeft intensief overleg gehad met het RVO met als resultaat dat ontheffing onder voorwaarde is verleend. Hierdoor kunnen vier gevels nog dit jaar worden uitgevoerd en de overige vier gevels naar verwachting in het voorjaar van 2017.

Lees verder »

Vleermuizen vertragen renovatie flats Aa-landen

Zwolle – Woningstichting SWZ werkt aan een grote metamorfose aan de Haringvliet en Dollard in de wijk Aa-landen. Door het aanbrengen van een laag steenstrips krijgen alle zestien kopgevels een andere uitstraling en worden er verschillende duurzame maatregelen uitgevoerd. De flats krijgen door het aanbrengen van een mozaïek een compleet andere uitstraling. De werkzaamheden aan acht van de zestien kopgevels kunnen niet in juli worden afgerond zoals gepland stond. De reden is dat er winter – en/of paarverblijfplaatsen van vleermuizen in de gevels van de flat kunnen zitten.
Deze verblijfplaatsen mogen alleen verstoord worden als er ontheffing is verleend in het kader van de Flora & Faunawet. Met deze wet beschermt het ministerie van EZ dier – en plantsoorten die in het wild voorkomen. Er moet op verschillende momenten in het jaar onderzoek plaatsvinden of er vleermuizen gehuisvest zijn in de flats. In september 2015 is uit onderzoek gebleken dat bij acht van de zestien gevels dit het geval is en daarom ontheffing nodig is. SWZ heeft deze ontheffing in oktober 2015 aangevraagd. Onlangs kreeg SWZ het bericht van het RVO (Rijksdienst voor ondernemend nederland) dat deze ontheffing waarschijnlijk niet wordt verleend. SWZ is na de berichtgeving van het RVO direct een procedure gestart om alsnog ontheffing te krijgen. Op korte termijn wordt een eerste reactie verwacht, zodat er meer zicht is op het vervolg. De bewoners zijn met een brief geïnformeerd over de vertraging van het project. De steigers en ander bouwmateriaal worden tot nader orde afgevoerd.