Sloop én nieuwbouw Weezenlanden-Noord

Zwolle – Donderdagavond heeft Openbaar Belang aan de 180 bewoners van de Wiecherlickstraat en Schuurmanstraat verteld dat hun woningen vanaf 2021 gesloopt worden. In 2026 staan er, zo wordt nu verwacht, zo’n 230 nieuwe sociale huurwoningen, met veel meer wooncomfort maar ook met gelijke woonlasten in vergelijking met nu.

luchtfoto_weezenlanden-noord.jpg 

Tijdens een eerdere informatiebijeenkomst eind 2014 hebben de bewoners gehoord dat sloop/nieuwbouw het meest aannemelijke scenario is. Gisteravond kwam het definitieve besluit dan ook niet als een grote verrassing. Wel waren de bewoners aangenaam verrast door de mededeling dat de bewoners kunnen terugkeren naar de nieuwbouw. Dat er allemaal sociale huurwoningen worden teruggebouwd, werd ook als zeer positief ervaren.

Lees verder »

Werkzaamheden gevels Dollard en Haringvliet

Zwolle – Woningstichting SWZ werkt aan een grote metamorfose aan de Haringvliet en Dollard in de wijk Aa-landen. Door het aanbrengen van een laag steenstrips krijgen alle zestien kopgevels een andere uitstraling en worden er verschillende duurzame maatregelen uitgevoerd. De flats krijgen door het aanbrengen van een mozaïek een compleet andere uitstraling.

haringvliet.jpg

Een maand geleden zijn de werkzaamheden aan acht van de zestien kopgevels stil gelegd omdat de benodigde ontheffing nog niet was verleend door het RVO (Rijksdienst voor Ondernemend Nederland). De reden was dat er winter – en/of paarverblijfplaatsen van vleermuizen in de gevels van de flat kunnen zitten. Deze verblijfplaatsen mogen alleen verstoord worden als er ontheffing is verleend in het kader van de Flora & Faunawet. Met deze wet beschermt het ministerie van EZ dier – en plantsoorten die in het wild voorkomen. SWZ heeft intensief overleg gehad met het RVO met als resultaat dat ontheffing onder voorwaarde is verleend. Hierdoor kunnen vier gevels nog dit jaar worden uitgevoerd en de overige vier gevels naar verwachting in het voorjaar van 2017.

Lees verder »

Vleermuizen vertragen renovatie flats Aa-landen

Zwolle – Woningstichting SWZ werkt aan een grote metamorfose aan de Haringvliet en Dollard in de wijk Aa-landen. Door het aanbrengen van een laag steenstrips krijgen alle zestien kopgevels een andere uitstraling en worden er verschillende duurzame maatregelen uitgevoerd. De flats krijgen door het aanbrengen van een mozaïek een compleet andere uitstraling. De werkzaamheden aan acht van de zestien kopgevels kunnen niet in juli worden afgerond zoals gepland stond. De reden is dat er winter – en/of paarverblijfplaatsen van vleermuizen in de gevels van de flat kunnen zitten.
Deze verblijfplaatsen mogen alleen verstoord worden als er ontheffing is verleend in het kader van de Flora & Faunawet. Met deze wet beschermt het ministerie van EZ dier – en plantsoorten die in het wild voorkomen. Er moet op verschillende momenten in het jaar onderzoek plaatsvinden of er vleermuizen gehuisvest zijn in de flats. In september 2015 is uit onderzoek gebleken dat bij acht van de zestien gevels dit het geval is en daarom ontheffing nodig is. SWZ heeft deze ontheffing in oktober 2015 aangevraagd. Onlangs kreeg SWZ het bericht van het RVO (Rijksdienst voor ondernemend nederland) dat deze ontheffing waarschijnlijk niet wordt verleend. SWZ is na de berichtgeving van het RVO direct een procedure gestart om alsnog ontheffing te krijgen. Op korte termijn wordt een eerste reactie verwacht, zodat er meer zicht is op het vervolg. De bewoners zijn met een brief geïnformeerd over de vertraging van het project. De steigers en ander bouwmateriaal worden tot nader orde afgevoerd.

Woonkoepel reikt maand huur uit aan huurders

Zwolle – De voorzitter van De Woonkoepel Jan Besselink reikt een cheque ter waarde van één maand huur uit aan Joop en Janny Trentelman, huurders van de Lijsterbesstraat. Deze maand huur is door SWZ aangeboden aan de Woonkoepel, omdat de Woonkoepel dit jaar vijftien jaar bestaat en om het belang van De Woonkoepel te benadrukken en de samenwerking te onderstrepen.

woonkoepel_zwolle.jpg 

Op de foto: echtpaar Trentelman en Jan Besseling

De Woonkoepel is de wettelijke vertegenwoordiger van alle huurders van SWZ. Op basis van de Wet op het overleg huurders verhuurder, hebben SWZ en De Woonkoepel een samenwerkingsovereenkomst afgesloten. Het bestuur van de Woonkoepel heeft regelmatig overleg met de directie en Raad van Commissarissen van SWZ. Daarnaast is er overleg met de bewonerscommissie.

Huurdersbelangenvereniging bestaat 15 jaar

Zwolle – Een groot aantal huurders van SWZ laat hun huurdersbelangen behartigen door Huurdersbelangen-vereniging de Woonkoepel. Dit jaar bestaat de vereniging 15 jaar. De jubilerende vereniging staat op haar algemene ledenvergadering op 12 mei feestelijk stil bij haar 15 jarige bestaan.
Naast de agenda kijkt de Woonkoepel met een deskundig forum terug op 15 jaar huurdersbelangen. Ook wordt er vooruit gekeken naar een slagvaardige samenwerking. De leden van het forum (oud voorzitter Gerrit van der Kooy, directeurbestuurder SWZ Monique Boeijen en voormalig directeurbestuurder van SWZ Eddy Veenstra) zullen een ledennummer van één van de Woonkoepel-leden bekendmaken, die bij dit lustrum een maand gratis huren wint. "De in 2015 ingevoerde woningwet en de prestatieafspraken geven een goede voedingsbodem voor de wenselijke belangenbehartiging voor onze leden,¨ aldus voorzitter Jan Besselink.

Lees verder »

Kansen voor woningzoekenden Zwolle

Zwolle – Vanaf 6 april 2016 maakt ook Wetland Wonen uit Vollenhove deel uit van de Woningzoeker. Voor woningzoekenden ingeschreven bij de Woningzoeker betekent deze toetreding dat er meer woningen via www.dewoningzoeker.nl aangeboden worden. Ook wordt het zoekgebied uitgebreid met de gemeenten Steenwijkerland en Zwartewaterland.
De vraag naar huurwoningen in het werkgebied van Wetland Wonen is niet zo groot. Hierdoor is het voor sommige woningen niet gemakkelijk een huurder te vinden. Tegelijkertijd is de druk op de woning­markt in Zwolle groot. Door deelname aan de Woningzoeker vergroot Wetland Wonen haar mogelijkheid kandidaten te vinden voor haar woningbezit. En voor de Zwolse corporaties is het een middel om de woningzoekende meer huisvestingsmogelijkheden in de regio te bieden.

Lees verder »

Woonkoepel naar 1000 leden

Zwolle – De belangen voor huurders van SWZ woningen worden al bijna 15 jaar behartigd door de huurdersbelangenvereniging De Woonkoepel. Momenteel is het zo dat veel huurders al dan niet vertegenwoordigd in een bewonerscommissie voor hun straat of complex, de dialoog met SWZ via de Woonkoepel voeren. De vorig jaar ingevoerde vernieuwde Woningwet geeft de belangenvertegenwoordiger richting de corporatie en haar raad van bestuur een stevige positie.
Daarin houdt de Woonkoepel oog voor de betaalbaarheid en (woon)belangen van allerlei aard voor haar leden. Huurders kunnen daarnaast ook actief meepraten in een SWZ huurderspanel. Inspraak voor Woonkoepel leden heeft een directer resultaat, dan tweets en geuitte reacties. 

Lees verder »

Start bouw appartementen Geert Groote 3

Zwolle – Woningstichting SWZ heeft aan Schutte bouw & ontwikkeling het startsein gegeven voor de bouw van Geert Groote 3 en de sloop van Geert Groote 4 an de Geert Grootestraat in de wijk Dieze Oost.

geert_groote.jpg 

In beide nieuwe woongebouwen komen 22 huurappartementen. De uitstraling van de gebouwen 3 en 4 hebben een duidelijke link met de gebouwen Geert Groote 1 en 2. Het is de bedoeling dat beide appartementengebouwen voor de zomer van 2017 worden opgeleverd.

Lees verder »

Duurzaam onderhoud in de Pierik gestart

Zwolle – De 39 huurwoningen die in de driehoek Fuchsiastraat, Gladiolenstraat en Hyacinthstraat liggen worden de komende weken door Nijhuis Bouw B.V. goed aangepakt. Met diverse onderhoudswerkzaamheden en energiebesparende maatregelen wil Openbaar Belang de bewoners voorzien van comfortabele vernieuwde woningen. Bij het voorbereiden van de onderhoudswerkzaamheden is gekeken naar de wensen van de bewoners en mogelijkheden tot verduurzamen van de woning.

artist_impression_driehoek_de_pierik_-_klein_form.jpg 

Een van de onderdelen bij het voorbereiden is het leefbaarheidsonderzoek dat is gehouden onder de bewoners. Bewoners hebben daarin aangegeven wat zij belangrijk vinden en welke wensen er leven met betrekking tot het aanpassen van de woningen. Hierna zijn de plannen geconcretiseerd en is tijdens het selectieproces gekozen voor aannemer Nijhuis Bouw B.V. om de plannen te realiseren Begin december 2015 zijn tijdens een goed bezochte en geslaagde informatieavond de plannen door Nijhuis en Openbaar Belang gepresenteerd aan de bewoners.

Lees verder »

Deltawonen ondertekent overeenkomst

Zwolle – Begin december hebben woningcorporatie deltaWonen en Novaform Vastgoedontwikkelaars een turn key overeenkomst getekend voor de realisatie van 50 sociale huurwoningen in Zwolle. De 41 sociale huur appartementen en 9 sociale huurwoningen worden gerealiseerd op de ‘Transitorium locatie’ in Zwolle, die deel uitmaakt van het herontwikkelingsgebied ‘De Weezenlanden’.

17-12-2015appartementenweezenlanden.jpg

De Transitorium locatie, ligt tussen het voormalig ziekenhuis ‘De Weezenlanden’ en de rechtbank. De locatie is in september 2014 aangekocht door deltaWonen van de provincie Overijssel. DeltaWonen heeft in samenwerking met de gemeente Zwolle na een architectenselectie ‘SVP architectuur en Stedenbouw’ uit Amersfoort geselecteerd voor het ontwerp van de woningen. Het kwaliteitsteam Weezenlanden is nadrukkelijk betrokken geweest bij het ontwerp van het plan. Adjunct directeur Sjoerd Quint van deltaWonen: "Met dit project dragen we bij aan de beschikbaarheid van extra sociale huurwoningen in Zwolle, het project maakt onderdeel uit van de zogenaamde versnellingsactie waarbij de gemeente Zwolle en deltaWonen zich in zetten voor de realisatie van drie- tot vierhonderd extra sociale huurwoningen in Zwolle."

17-12-2015woningenweezelanden.jpg

Lees verder »

Nieuwbouwplannen Geert Grotestraat definitief

Zwolle – De nieuwbouwplannen voor de twee laatste flats aan de Geert Grootestraat zijn definitief. Schutte bouw & ontwikkeling gaat vanaf maart 2016 aan de slag met de bouw van Geert Groote 3 en 4. In ieder gebouw komen 22 appartementen. De oplevering van beide appartementengebouwen staat gepland in het voorjaar van 2017.

17-12-2015ondertekening_contract_schutte_en_swz.jpg

Op dit moment wordt de derde flat gesloopt door Boverhoff Sloopwerken. De bewoners van de vierde flat zijn voor 1 maart 2016 allemaal verhuisd. Daarna wordt ook deze laatste flat gesloopt. De nieuwbouwappartementen hebben een duidelijke relatie met de twee nieuwe gebouwen die al aan de Geert Grootestraat zijn gebouwd. De Geert Groote 3 heeft overeenkomsten met de tweede flat Geert Groote. Aan de achterzijde zijn balkons te vinden. Aan de voorzijde (Regelandisstraat) is een galerij. De ingang van de flat ligt aan de voorzijde, aan de kant van de Geert Grootestraat. De Geert Groote 4 heeft een directe link met de Geert Groote 1. Beide flats hebben een hogere ‘plint’ waardoor de flats uit 6,5 lagen bestaan. De balkons zijn aan alle gevels gesitueerd. Bij deze flat is de hoofdingang aan de voorzijde centraal aan het parkeerplein gesitueerd. De uitstraling van de nieuwe appartementengebouwen past heel goed bij de overige nieuwbouw en bestaande bouw in Dieze-Oost. De jaren ’50 uitstraling wordt ook hier toegepast door onder andere het hekwerk van de balkons, de rollagen in het metselwerk en de indeling van de ramen.

17-12-2015ai_gg3_en_4_achtergevels.jpg

17-12-2015ai_gg3_en_4_voorgevels.jpg

Goede doelen pot SWZ maakt 3 goede doelen blij

Zwolle – Woningstichting SWZ in Zwolle heeft een Goede Doelen Pot (GDP) die in 2004 is opgericht door het personeel. Medewerkers van SWZ doen maandelijks een donatie aan de GDP.
Twee maal per jaar worden vanuit de leden van de GDP goede doelen aangereikt waarna 1 of meerdere goede doelen uitgekozen worden die een donatie ontvangen. De feestelijke uitreiking van de cheques vindt plaats tijdens de jaarlijkse kerstbijeenkomst en/of zomerbijeenkomst. Dit jaar maakt de GDP drie goede doelen blij met ieder een cheque van € 1.000. De drie goede doelen zijn: stichting Floor For Life, Stichting ‘Schipper mag ik ook eens varen’ en Thomashuis 2e Exloërmond. De cheques zijn dinsdag 15 december uitgereikt tijdens de kerstbijeenkomst van Woningstichting SWZ.