VVD wil debat over verkeersproblemen in Stadshagen

De VVD Zwolle wil met spoed een debat over de manier waarop de verkeersproblemen in Stadshagen kunnen worden opgelost. Wat de VVD Zwolle betreft staan daarbij de wensen van  de inwoners van Stadshagen centraal. Daarom  heeft de VVD Zwolle samen met de wijkbewoners de belangrijkste knelpunten geïnventariseerd en oplossingen gezocht. Op basis van deze inventarisatie zijn de meest dringende knelpunten in beeld gebracht en zijn, vanuit de logica van de gebruiker oplossingen aangedragen. De VVD Zwolle wil via een debat deze oplossingen centraal stellen om snel een einde maken aan de vaak chaotische en onveilige verkeersituatie in de nieuwe woonwijk.

VVD: “Stadshagen is een schoolvoorbeeld van een nieuwbouwwijk waarbij de aanleg en ontwikkeling van de infrastructuur een sluitpost was bij een nieuw te ontwikkelen wijk. Het gevolg is dat wegen niet berekend zijn op het daadwerkelijke verkeersaanbod. Daarnaast is er sprake is van een verkeersinfrastructuur die voornamelijk gebaseerd is op beleidsmatige afwegingen die niet stroken met de wens van de inwoners van Stadshagen. Bij de planning en ontwikkeling van deze nieuwe wijk is te veel uitgegaan van beleidkeuzes gericht op het terugdringen van autoverkeer. Inmiddels is duidelijk dat de logica van de tekentafel al lang niet meer de logica van de gebruikers is.” Dagelijks ondervinden veel inwoners van de nieuwe wijk hinder van de onlogische verbindingen in de wijk.

Vervolg persbericht VVD Zwolle:

Vele bewoners uit Stadshagen klagen terecht over de onlogische- en onveilige verkeersstituaties in hun wijk. En deze problemen worden alleen maar groter naarmate de wijk verder wordt volgebouwd. Bovendien verwachten de mensen in Stadshagen, dat de aanleg van Stadshagen II leidt tot extra verkeersdruk. Op wijkplatforms en bij andere gelegenheden worden deze klachten door de gemeente echter onvoldoende opgepakt.

Debat over aanpassen verkeerssituatie op basis van ervaring bewoners

De VVD Zwolle wil daarom in debat met Raad en College over de manier waarop de bestaande infrastructuur in Stadshagen aangepast kan worden om de verkeersveiligheid te vergroten en de vele onlogische verkeersituaties op te lossen. Hierbij staan wat de VVD Zwolle betreft de logica van de gebruiker en de aangedragen knelpunten van de inwoners van Stadshagen voorop. De VVD Zwolle zet in op een aanpassing van de verkeerssituatie in Stadshagen  op basis van de door de wijkbewoners zelf aangedragen oplossingen. Daarom heeft de VVD Zwolle gezamenlijk met de bewoners de belangrijkste knelpunten geïnventariseerd. Als dagelijkse gebruikers weten de mensen in Stadshagen als geen ander welke verkeerssituaties dusdanig onveilig of onlogisch zijn dat ze daadwerkelijk aangepakt moeten worden. Juist deze ervaringen moeten de basis vormen voor een aanpassing van de verkeersinfrastructuur in Stadshagen. Alleen op deze manier kan de wijk Stadshagen voor nu en in de toekomst een wijk worden die op alle mogelijke manieren veilig, bereikbaar, toegankelijk en ontsluitbaar is. 

Drie hoofdknelpunten

De VVD Zwolle heeft met de inwoners van de nieuwbouwwijk een knelpuntenanalyse gemaakt van de verkeersinfrastructuur in Stadshagen. Mensen hebben via de internetsite van de VVD opmerkingen geplaatst over de infrastructuur en ook zijn vele oplossingen aangedragen. Tijdens een werkbezoek is met de bewoners over de  verkeerssituatie gesproken en zijn knelpunten bezocht. Samengevat zijn er drie hoofdproblemen.

De verbindingen binnen de wijk voor autoverkeer zijn onlogisch.

Wegafsluitingen en de positionering van bussluizen worden vaak niet begrepen. Mensen moeten gedwongen omrijden. Dit leidt tot extra autokilometers en veroorzaakt extra files en luchtvervuiling. De afsluiting bij het winkelcentrum tussen de Werkerlaan en de Belvederelaan is een van de grootste ergernissen in de wijk. Het is niet duidelijk waarom dit gebeurt en wordt door veel mensen als volstrekt onlogisch gezien. Het wijkwinkelcentrum is de plaats waar mensen hun wekelijkse boodschappen doen, waar de meeste functies geconcentreerd zijn maar die vanuit verschillende delen van de wijk slecht bereikbaar is. De onderliggende parkeergarage is ‘passeer’garage. Hierdoor ontstaan onveilige situaties. 

De wijk is slecht ontsloten.

De Mastenbroekerbrug, Hasselterweg en de Noodweg zijn de enige hoofdwegen van en naar de wijk. Hier ontstaan lange files in de spits. Een wijk met een omvang van Stadshagen moet meerdere ontsluitingsmogelijkheden hebben. Wat mensen vooral stoort is het gegeven dat de ontsluitingen er wel zijn, maar niet gebruikt mogen worden door auto’s Deze situatie is vooral vreemd, omdat mensen opmerken dat een wijk als Stadshagen juist veel mensen huisvest die elders in de stad of regio werken en daarbij afhankelijk zijn van autogebruik,

Voor fietsers en langzaam verkeer is sprake van gevaarlijke situaties

De hoofdfietsverbindingen kruisen op verschillende plaatsen de hoofdinfrastructuur van auto’s. Vanwege de drukte ontstaan hier onveilige situaties. Het sterkst wordt dit gevoeld bij het Twistvlietpad en de Belvederelaan. Maar ook bij scholen is sprake van onveilige situaties. Een gebrek aan parkeerplaatsen leidt tot chaotisch geparkeerde auto’s en onveilige situaties van kinderen en ouders die hun kinderen met de fiets wegbrengen. De onveilige situatie bij de school De Vlieger is meermaals genoemd. Er is te weinig parkeerruimte voor auto’s en fietsers om kinderen van en naar school te halen.

Oplossingen

De bewoners hebben bij de verschillende knelpunten zeer logische oplossingen voor ogen die voortkomen uit mensen die dagelijks gebruiker zijn en juist daardoor zeer wel in staat om pasklare en praktische oplossingen te bedenken. De VVD Zwolle wil dat het college deze oplossingen betrekt bij de aanpassingen van de verkeersituatie.

Onlogische verbindingen

 • Bussluizen verwijderen
 • Verbinden van de Belvederelaan via het Overtoom met de Werkerlaan.
 • De N331 Zwolle – Hasselt verbeteren cq. verbreden om daarmee sluipverkeer te voorkomen.
 • Aanleggen van meer parkeerhavens; bijv. haaks op de straat ipv. langs de straat.

Slechte ontsluiting

 • Openstellen van een 4e ontsluiting (bijv. Twistvlietbrug toegankelijk voor al het verkeer maken).
 •  Verbreden van de Mastenbroekerbrug.

Onveilige verkeersituaties voor fietsers en voetganger

 • Meer parkeerhavens bij Scholen.
 •  De zogenaamde carré rotondes zijn genoemd, zodat automobilisten bij afslaan beter de fietsers kunnen zien.

Conclusie

De inwoners van Stadshagen hebben in grote getale gehoor gegeven om me te denken over de verkeersituatie in de wijk. Dit geeft voor de VVD Zwolle aan dat mensen naast het tonen van betrokkenheid ook daadwerkelijk overlast ondervinden van de verkeersproblemen in hun wijk. Zowel in de schriftelijke reacties, als tijdens de gesprekken in de wijk zelf is men onverdeeld van mening dat er een drastische aanpassing in de verkeersituatie van Stadshagen nodig is om de wijk leefbaar te houden. Een analyse van de drie hoofdproblemen leidt tot de conclusie dat het uitgangspunt om autogebruik terug te dringen, wat uiteindelijk de basis vormde voor de aanleg van de verkeersinfrastructuur in Stadshagen zijn doel heeft gemist en nu leidt tot onveilige situaties en een slecht toegankelijke wijk.  Stadshagen is nu bijna 10 jaar oud en de verkeersproblemen groeien nog dagelijks. Daarbij geldt dat de gebruikers van de infrastructuur zeer goed in staat zijn de problemen te benoemen en de oplossingen aan te dragen. Een aanpassing van de verkeerssituatie is op zijn plaats omdat de beleidmatige doelen om het autogebruik in de woonwijk terug te dringen niet  stroken met de werkelijke situatie. De wijk wordt voller en voller en het blijkt dat tussen de ontwikkeling op de tekentafel en de daadwerkelijke situatie veel verschil zit. Het beleid zou zich daarom nu moeten aanpassen aan de door de bewoners gewenste situatie, in plaats van het creëren van een papieren werkelijkheid, die alleen maar leidt tot een steeds groter wordende overlast.

René de Heer                                                                                       

Piet van Dijk

Artikel delen:
Reacties 89
 1. Interessant. Het is duidelijk dat bij het ontwerp van Stadshagen men ervanuit is gegaan, dat iedereen wel met de fiets of bus zou gaan. De ervaring leert al jaren, en niet alleen in Stadshagen, dat het gebruik van deze modaliteiten altijd tegenvalt. De verkeersoverlast is nu al fors, terwijl de wijk nu pas om 2/5e van zijn uiteindelijke omvang is. Ook hier was het motto blijkbaar; eerst bouwen, dan kijken naar het verkeer.


  Maak melding

 2. 1)Het openstellen van de Twistvlietbrug voor alle verkeer is niet echt handig. Hoewel het een logische verbinding is, komt de brug uit op de Bachlaan in Holtenbroek, welke niet gebouwd is voor veel doorgaand verkeer.

  2) De Hasselterweg zou moeten worden aangelegd als 2×2, in elk geval vanaf de Milligerplas. Over deze weg rijdt veel vrachtverkeer. Straks krijgt deze weg 2 functies; wijkontsluitingsweg ?©n interregionale weg. Met straks tegen de 30.000 inwoners heeft Stadshagen zeker een IJsselallee-achtige weg nodig.


  Maak melding

 3. 3) Middelweg; drukke weg, er is ruimte voor een 2×2 oplossing. Probleem wordt dan de kruising met de Zwartewaterallee (ring). Oplossing; een “badkuip” constructie, waarbij ?©?©n van de 2 hoofdstromen verdiept wordt, en zo een free-flow krijgt. Verkeerskundig onderzoek zou moeten uitwijzen welke stroom een vrije doorgang zou moeten krijgen.


  Maak melding

 4. 4) Parkeerbeleid. Er is voor Stadshagen een norm van parkeerplaatsen per woning vastgesteld. Deze is duidelijk te laag. Hopelijk maken ze bij Stadshagen II niet dezelfde fout.
  .
  5) Eventuele nieuwe ontsluitingsweg vanaf de Milligerplas naar de A28 bij Hessenpoort. Deze zal veel weerstand oproepen vanwege een Zwartewater en Vechtcrossing, maar het zou een oplossing kunnen zijn voor de niet toekomstvaste Mastenbroekerbrug, deze had in elk geval voorbereid moeten zijn op 4 rijstroken.


  Maak melding

 5. 6) De Hasselterweg. De N331 (Emmeloord – Zwolle) loopt nu via de Blaloweg. In de toekomst wordt deze omgelegd via de Westenholterallee (nog aan te leggen) over Voorst C. Dit veroorzaakt grote afslaande stromen bij de kruising Klipperweg (net gereconstrueerd). Met de omvang van Stadshagen in de toekomst, en noordelijke uitbreiding zou een nieuwe weg om Westenholte in verkeerskundig opzicht wel te prefereren zijn.


  Maak melding

 6. Het openstellen van bussluizen lijkt me een ZEER goed idee. Het is onverkoopbaar dat inwoners kilometers moeten omrijden (met emissies van dien!) terwijl er veel kortere routes zijn. Ik denk dan met name aan de bussluizen bij de Mannagras en Mastenbroekerallee. Het is op zijn minst raar te noemen dat er niet ?©?©n noord-zuidverbinding in de wijk zelf is.


  Maak melding

 7. Zojuist heb ik de Chris monologen gelezen.

  Ik weet nog niet precies hoe ik het plaarsen moet, maar hij denkt in elk geval na over zijn eigen (neem ik aan) woonomgeving.

  Maar als ik de hoeveelheid tekst zie en de tijdstippen van het plaatsen, denk ik dat hij het gekopieerd heeft van een ander document.

  Als het zijn eigen werk is, geen probleem.


  Maak melding

 8. De opsplitsing van de wijk is ook idd te absurd voor woorden, het is overduidelijk dat er pennelikkers bezig zijn geweest die totaal geen rekening hebben gehouden met de praktijk!
  Mijn straat is een goed voorbeeld. 1.2 parkeerplaats per woonhuis is de norm geloof ik, maar in mijn straat was het maar 0,7! Na veel protesten zijn er een paar parkeerplaatsen bijgemaakt en mag men nu aan de overkant op de stoep parkeren die nu voorzien is van oliewerende tegels. Dat geld had men uit kunnen sparen door het gelijk te doen…
  Nog zo’n voorbeeld: kruising met klokkengieterlaan, te gevaarlijk en na jaren veranderd in rotonde, hadden ze gelijk moeten doen.
  Weggegooid geld zo….


  Maak melding

 9. Zwaar mee eens natuurlijk, maar men is bij de VVD wel een beetje laat wakker!
  In oktober al (ongeveer) had men een mooi stukje in de Stentort staan MET website en mogelijkheid te mailen……Natuurlijk deed ik dit. Want het hele verhaal zit me met de dag hoger. NOOIT WAT TERUG GEHOORD!
  Maar goed inmiddels heb ik een PvdA-raadslid op visite gehad, die ter plekke met mij heeft gekeken naar ne 3 knelpunten in de knip. Hij was bijzonder geinteresseerd in eea. Swollwacht heeft mijn mail beantwoord met een goed stuk in de Swollenaer en in de Stentort. VVD komt EINDELIJK op voor haar ondernemers in het centrum van het mooie Stadshagen…LIJKT HET. Wanneer komt de gemeente trouwens met een excuses over het NIET-communiceren van tevoren???? Afegelopen maandag nog 2 agenten gesproken over de situatie, ze stonden te posten bij 1 drempel. Daar was weer eens een domme automobilist in de “val van de gemeente gereden”. 1 Agent opperde de onmogelijkheid om snel in de Veldbeemdgras te zijn als er iets ernstigs: hartaanval, inbraak, beroving noem maar op aan de ene kant van de knip plaatsvind terwijl de politie met hun bus aan de andere kant is.


  Maak melding

 10. Wanneer heeft de VVD de bewoners van Stadshagen opgeroepen te reageren? Of heeft zij slechts gesproken met Stadshagen Totaal (die zeer zeker niet voor iedere Stadshagenees spreekt!) En heeft zij daarbij wel geregistreerd waar de reagerende mensen in de wijk wonen? Want ik denk dat er een wezenlijk verschil bestaat tussen de mening van de Noorderling en de Zuiderling omdat het belang tussen deze beide wezenlijk verschilt.

  De aanwonenden van bijvoorbeeld de Frankhuizerallee zitten namelijk echt niet te wachten op een openstelling van een Noord-Zuid verbinding. Die huizen zijn gekocht met de wetenschap dat deze allee een 30-kilometerweg zou worden en met de wetenschap dat sluipverkeer door de wijk (vanuit Zwartewaterland, maar ?³?³k vanuit Noord) niet over deze straat zou komen. Een Noord-Zuid-verbinding zal een wezenlijke impact hebben op deze allee, de leefbaarheid en veiligheid.  Maak melding

 11. De oproep om te reageren stond heel populistisch in een krantenartikel in de Stentort. Met hun site erbij….leek heel wat. Dacht, nou het is niet mijn partij maar wel mijn doel. Mailen dus….nixxx weergehoord.


  Maak melding

 12. Dat Stadshagen Totaal, waar ik ook wat voor doe, zeer zeker niet voor elke Stadshagenees spreek klopt. De verkeersclub heeft me in december al hevig teleurgesteld door een verzamelde mailwisseling met de PvdA (die man is nu griffier in Rijssen) te verdonkeremanen zodat een afspraak die ik in december al met PvdA had om ter plekke te kijken niet doorging!!!! Inderdaad moet daar dus minstens 1 persoon zitten die een andere mening als mij heeft. In een democratie mag dat gelukkig ook, maar flikker dan alsjeblieft niet MIJN GEREEDSCHAP weg.


  Maak melding

 13. @Mike: er is ook nog een enquete geweest. Tijdens de opening van het Cultuurhuis door de wijkstichting. Veel respons. De resultaten daarvan zijn door de voorzitster overhandigd TIJDENS het drukbezochte laatste wijkplaform. Hr. Pot leek hier niet van onder de indruk en deed net of hem een bakkie koffie oid werd aangerijkt en ging over tot de orde van de dag. Heb hem 3 of 4x gevraagd “Is de enige manier om hier nog verandering in te krijgen via de politiek?”

  3 of 4x genegeerd ?©n het staat niet in de notulen?!?!?!

  Tja, dan benader ik toch zelf de politiek…..
  Overigens heeft de CU (van John van Boven) de situatie ook in onderzoek.


  Maak melding

 14. Kom nou niet aan Mike met “de huizen zijn gekocht in de wetenschap dat……”. WIJ aan de andere kant van de knip hebben de huizen in ’99 gekocht zonder dat we wisten dat we binnen een paar jaar ingesloten waren door 2 bussluizen en een hele vage slagboom die alleen voor bussen en kakkers met een pasje open gaat.


  Maak melding

 15. En Veiligheid is dus een argument de barricades te verwijderen, zie de reactie van de agenten, hier eerder opgetekend.


  Maak melding

 16. @Mike: ik ben het helemaal met je eens!

  @Leo R.: De meeste suggesties die Chris doet zijn IMHO al wel eerder genoemd. Bijvoorbeeld de bandweg om Stadshagen, verbreding Middelweg, noord-zuid verbinding in Stadshagen zelf, verbreding nieuwe weg naar Hasselt en verbinding naar de Hessenpoort. Deze opties zijn enkele jaren geleden al door iemand aangedragen in de inspraakrondes voor de nieuwe weg naar Hasselt, waar men nu mee bezig is. Misschien was dit Chris zelf..?

  Een noord-zuid verbinding geeft een enorme extra verkeersdruk op de Frankhuizerallee, Belvederelaan (aansluiting winkelcentrum), Mannagras/Oude Wetering, Mastenbroekerallee en evt. Milligerlaan. Dit gaat weer problemen geven bij de diverse scholen die precies aan deze route liggen.

  Volgens mij gaat in de nabije toekomst allemaal wel beter worden. In ieder geval kunnen de mensen die nu in Stadshagen komen wonen wel weten waar aan toe zijn. Ook voor de mensen die de afgelopen jaren naar Stadshagen zijn verhuisd, had dit alles geen verrassing hoeven zijn. De gemeente heeft er nooit een geheim van gemaakt, hoe men Stadshagen verkeers technisch in wilde richten.


  Maak melding

 17. Als je genoeg bussluizen openstelt, zal het verkeer ook wat gespreid worden. Stel je er maar ?©?©n open, dan gaat al het verkeer via die ene. Dat lijkt me ook niet wenselijk. Het makkelijkst zou het zijn de Belvederelaan met de Werkerlaan te verbinden in de buurt van de Overtoom via een schuine verbinding. Geen mooie oplossing, maar daar is nog wel ruimte voor. Aan de andere kant is dat er niet, of je moet dat meer opofferen.


  Maak melding

 18. Hoorde iets over een voorbespreking voor het volgende Wijkplatform. Probeer De Knip nog op de agenda te krijgen voor het volgende Wijkplatforn. Hopelijk wordt er dan wel fatsoenlijk geantwoord en wordt alles genotuleerd. Maar mocht het op de agenda komen zou ik zeggen, komt allen en spreek je uit! Mits dit tot een mooie, unieke politieke samenwerking mag leiden en zoveel mogelijk partijen in staat kunnen zijn eea in vragen aan het college te formuleren. Als ik zelf in de raad zat, zou ik mijn laatste woorden als een uitdaging oppakken. DE POLITIEK kan volgens mij ook wel eens wat positieve publiciteit gebruiken.


  Maak melding

 19. @Bas: ? Kun je me vertellen waar en hoe de gemeente de beide bussluizen en de slagboom heeft aangekondigd en welke mogelijkheden er voor de Stadshagenezen waren om (wel of niet met succes) te reageren op deze ondoordachte plannen?


  Maak melding

 20. Al met al weet ik nog steeds niet WAAROM men deze maatregelen heeft getroffen?

  -auto’s zoveel mogelijk uit de wijk ok

  maar

  PROMOOT ONZE GEWELDIGE WIJK DAN ALS ZWOLLE’S-FIETSWIJK NR.1! Bedoel nu is mijn huis minder waard door deze situatie. Of men gaat om dit probleem elders kijken. Zet em overigens niet te koop, want ik ben veel te tevreden. Maar als je het positief benaderd (fietswijk nr.1) trek je juist potenti?«le kopers.

  Doe je voordeel ermee Peter Pot van Groen-Links en……ik zal nooit meer voorzeggen 😉


  Maak melding

 21. PROMOOT ONZE GEWELDIGE WIJK DAN ALS ZWOLLE’S-FIETSWIJK NR.1!

  Dat is dus al gedaan, met vele uitstekende fietsproblemen. Gevolg; verkeersproblemen. Het is niet of of, maar en en. De ontwikkelaars/gemeente hebben zich veel te eenzijdig op het fietsverkeer/OV gestort, en daarbij andere modaliteiten verzaakt.


  Maak melding

 22. Buissluizen opengooien? Ik weet wel ?©?©n bussluis waar ik verdraaid blij mee ben en dat is hier aan het einde van de straat.
  Toen dat ding er nog niet was, was het hier een regelrechte racebaan voor ?¡l het verkeer, nu gelukkig voor heel wat minder verkeer.

  De bordjes 30-zone zegt menig automobilist/motorrijder/brommerrijder/buschauffeur geen moer.
  Ik ben regelrecht tegen openstellen van in ieder geval die ene bussluis.

  Wat betreft de verbinding voor autoverkeer. Tja, dat is gewoon ronduit beroerd te noemen. Ik ga zelden met de auto maar kan me levendig voorstellen dat mensen die wel de auto vaker gebruiken echt niet happy zijn.

  Het grootste probleem op dat punt is denk ik de noord-zuid-verbinding. Maar daarvoor willen ze dus de Werkerlaan aansluiten op de Belved??relaan. Dat hadden ze vanaf het begin al moeten doen.

  Maar alle wegen opengooien zou ik een slecht punt vinden. De leerbaarheid in de subwijken zal daardoor wel minder worden; het idee om de subwijken niet toegankelijk te maken voor doorgaand verkeer vind ik nog altijd een zeer goed idee. Alleen is de uitwerking minder goed gebeurd; te weinig hoofdwegen tussen de verschillende subwijken (winkelcentrum wel als ‘mooiste’ voorbeeld)

  Parkeerplaatsen bij scholen? Die zijn er bij de school hier in de buurt meer dan genoeg. Echter zijn ouders te lui om misschien 50 meter te lopen vanaf dat lege parkeervak naar de school.

  Ontsluitingen moeten inderdaad veel beter. Mocht er nu een grote ramp uitbreken in Stadshagen, dan weet ik denk ik wel hoe ik Stadshagen ga verlaten: op de fiets.
  Wat Chris zegt over het opengooien van de Twistvlietbrug: inderdaad geen goed plan; aan de andere kant van de brug zit je alsnog ‘vast’.
  Een mooie aansluiting richting A28 is een veel beter plan zeker omdat Stadshagen echt enorm gaat worden.

  Ik ben trouwens razend benieuwd wat die zogenaamde ‘carr?©rotondes’ zijn. Het klinkt mij als fietser z?©?©r onaangenaam in de oren. Maar voordat ik ga schreeuwen is het verstandiger als ik weet wat het precies inhoudt.

  Wat w?©l aan menig rotonde verbeterd kan worden is dat fietsers twee richtingen op kunnen rijden op rotondes. Dat maakt het voor automobilisten zeer onoverzichtelijk. Misschien klinkt het vreemd maar ik zou haast zeggen: wil je het voor automobilisten en fietsers veiliger maken, laat dan de fietsers tegen de rijrichting van de auto’s in rijden zodat fietser en auto elkaar tegemoet rijden en elkaar in de ogen kunnen kijken als de fietser op de rotonde wil blijven en de automobilist de rotonde wil verlaten. Uiteraard moet dit NIET gebeuren op rotondes waar fietsstrook en rijbaan tegen elkaar liggen; het kan alleen bij gescheiden fietspad/rijbaan.


  Maak melding

 23. Ik heb een voorstel: maak in de buurt van de Milligerplas een parkeertoren voor al het autoverkeer dat ’s morgens en ’s avonds met de auto naar het werk moet en maak er tevens een mooie plek voor fietsen, zodat je dan op de fiets van en naar je auto kan komen en dan vervolgens met je auto verder kan. Misschien is het zelfs een idee voor carpoolers om meer met elkaar mee te rijden…
  Maar nu zonder gekheid: ik ben niet voor een ontsluiting door alle bussluizen te verwijderen. Ben het met WFvN eens dat dat niks oplost waar het veiligheid voor fietsers en voetgangers betreft.
  Ik ben het met Chris eens dat een doorgaande verbinding van noord naar zuid een must is. Dat daarvoor de enige mogelijkheid Belvederelaan met Werkerlaan verbinden maar bestaat, zegt al genoeg over het gebrek aan toekomstvisie van ons gemeente- en provinciebestuur.
  Van de Twistvlietbrug een situatie maken die zorgt dat fietsers voorrang hebben van en naar de stad, lijkt me een steengoed idee.
  De bestaande fietsbrug in Frankhuis een volwaardige brug maken voor traag verkeer is een superoptie, maar denk ik helaas niet haalbaar i.v.m. te weinig ruimte om een volwaardige brug te maken.
  Een mooie grote ringweg van Stadshagen naar de A28 via een ring om de Aalanden heen, lijkt me ook helemaal niet verkeerd. Ik zou dan wel ook om Genne heen gaan en dan daar pas de A28 opsteken, i.v.m. het mooie gebied daar. Bos kan er dan wel verplaatst worden, lijkt me, want dan heb je een ruimte bij de Milligerplas om dat te plaatsen, als je het handig aanpakt.
  Er zullen voor deze idee?«n echter toch mensen moeten verhuizen en ja wie wil dat?
  Ik vind het nog altijd belachelijk dat politieke partijen pas naderhand met een oplossing lijken te kunnen komen en dan pas gaan ‘oplappen’ wat er nog op te lappen valt… Hadden zij een deskundig buro in het westen opgezocht (waar dit soort problemen al jaren spelen) dan hadden ze misschien al een beter beeld van te voren kunnen krijgen…
  Toen er op de bewonersbijeenkomst gesproken werd over een niet doorlopende weg van noord naar zuid, werd er door veel bewoners al aangegeven dat dat een probleem zou worden. Maar luistert de gemeente naar dit soort opmerkingen? Blijkbaar te weinig en te laat…
  Laten we hopen dat er nu wel echt serieus geluisterd gaat worden en alle voors en tegens goed tegen elkaar afgewogen gaan worden, voor er een situatie ontstaat waar de bewoners van Stadshagen nog minder blij mee zijn (meer ongelukken door harder rijden, racebanen, onoverzichtelijke situaties bij het winkelcentrum of de school, etc.).


  Maak melding

 24. Gratis Openbaar Vervoer voor heel Zwolle en wijde omgeving zal een boel auto-bewegingen schelen.
  Een directe verbinding van de Hasselterweg naar de Hessenpoort/Hessenweg/A28 zal (ook voor Zwartewaterland) een verlichting van de verkeersdruk geven.
  Desnoods via (geboorde) tunnels onder Zwartewater en Vecht.


  Maak melding

 25. Onzin. Gratis OV bestaat niet, en kost bakken vol belastinggeld, en bovendien kan je dan verbeteringen van het OV wel helemaal vergeten. Er zijn in dit land al diverse geldverslindende proeven geweest met “gratis” OV, en wat blijkt; het aantal ritten wordt niet minder, maar wel veel wandelaars en fietsers pakken de bus. Dat lijkt me helemaal niet wenselijk. Vergeet niet dat reizen per bus milieuvervuilender is dan per auto. Mensen die anders niet zouden reizen, pakken de bus. Reizen per bus kost nu al weinig geld (wordt al zwaar gesubsidieerd).


  Maak melding

 26. Het gaat mij niet om de hoeveelheid autobewegingen. Ben ook een enorm fietsliefhebber. Het gaat me meer om de veiligheid en het zonder communicatie en inspraak alle logica uit de wijk halen. We hebben hier ook al eerder over gediscusseerd. Is het bijvoorbeeld heel erg moeilijk om beide bussluizen (mogen ze die vage kak-slagboom zo houden) door hoge, irritante drempels te vervangen? Dan zullen de bussen wel weer piepen maar die chauffeurs hebben er alleen beroepsmatig last van. Wij moeten daar wonen en leven.


  Maak melding

 27. @Chris
  Aangezien het OV nu toch al zwaar gesubsidieerd wordt, kost het niet gek veel extra belastinggeld om het volledig gratis te maken voor iedereen.
  Het zijn niet alleen wandelaars en fietsers die er gebruik van maken, maar zeker ook de (terecht) klagende inwoners van Stadshagen die nu vele kilometers moeten omrijden.
  Dan zijn al die kostenverslindende (schijn)oplossingen ook minder van toepassing.

  Het experiment in het Belgische Hasselt heeft al bewezen dat het werkt, aangezien men in Belgi?« op het punt staat om in het hele land het OV gratis te maken.
  Het OV is veel minder milieubelastend dan al die ronkende, filerijdende auto’s waarmee men door de drukte nauwelijks vooruit komt.
  Voortdurend stilstaan en optrekken, terwijl de bussen overal voorrang krijgen en door kunnen rijden.
  Scheelt sowieso ook veel tijd.
  Niet alleen met de fiets, maar zeker ook met het OV, ben je in Zwolle veel eerder op de plek van bestemming.
  Nog daargelaten het zoeken en rondjes rijden om je auto op een veel te duur betaalde parkeerplek kwijt te kunnen. 😉


  Maak melding

 28. @ De Echte; je hebt de verkeerde insteek. Het autoverkeer is juist zo vertragend, omdat overal capaciteit wordt weggehaald voor 4 bussen per uur op een busbaan. D?¡t is pas zonde, en per saldo bereik je er veel minder mee.
  En reizen met de bus is wel degelijk vervuilender, denk aan al die driekwartlege bussen en lege retourritten! Per reizigerskilometer is de bus wel degelijk vervuilender.
  Maargoed, het ging hier om de bereikbaarheid van Stadshagen, en die is gewoon slecht. In zo’n modern land als Nederland mag dat niet gebeuren.


  Maak melding

 29. @Chris
  Ik mag dan een verkeerde insteek hebben, maar volgens mij ontbreekt het bij jou aan rekenkundig inzicht. 😛
  Met gratis OV zullen er geen driekwart lege bussen meer rondrijden, maar volle bussen, want de Nederlander is namelijk gek op gratis… 😉
  Als er volle bussen rijden zullen er veel meer bussen ingezet moeten worden, waardoor de gebruiksfrequentie van de busbanen ook veel hoger zal worden.
  Als dan de autobewegingen veel minder worden kan jij lekker doorrijden in je auto. 😀

  Ik blij, jij blij, wij allemaal blij. ;D 8) 😉


  Maak melding

 30. Als dan de autobewegingen veel minder worden kan jij lekker doorrijden in je auto

  Dat is ‘m nou net. Gratis OV doet nauwelijks een daling doen bij het autoverkeer. W?©l in het fiets- en -wandelverkeer. En je trekt een hoop extra recreanten.
  Bijvoorbeeld de proef met gratis OV tussen ik meen Leiden en Den Haag trok voornamelijk fietsers de bus in. De files werden geen centimeter korter.
  Nee, gratis OV is nou typisch het verspillen van belastinggeld waar we hier in Nederland nou zo goed in zijn. En dan heb ik het nog niet over allerlei rail/OV projecten waar het gros van de reizigers geen drol aan heeft, maar wel vrijwel het hele budget opslokken. Zonde is dat. We moeten in Nederland eens andere prioriteiten stellen.


  Maak melding

 31. Is het zo erg dat er meer recreanten in de bus komen?
  Komen die mensen ook nog eens ergens.
  En hoe verplaatsen die recreanten zich anders? Met de auto…?!
  Recreanten zorgen ook weer voor extra inkomsten.

  V.w.b. railverbindingen heb je gelijk, want dat zijn starre vervoersmiddelen die niet meer van deze tijd zijn.
  Het budget van railverbindingen inzetten voor gratis OV d.m.v. bussen werkt kostenbesparend. 😛
  Trouwens, we praten hier over een Zwolse situatie en niet over Leiden/Den Haag, want dat is van een andere orde van grootte.
  Van Stadshagen naar andere delen van Zwolle is veel korter dan van Leiden naar Den Haag, heel veel korter.

  Volgens mij moet er gewerkt worden aan een totaaloplossing i.p.v. een deeloplossing die louter ten faveure is van de heilige koeien. 🙂


  Maak melding

 32. @Dick: Ik heb geen idee hoe dit aangekondigd is, maar toen ik (in 2001) naar een huis in Stadshagen ging kijken, werd mij al heel snel duidelijk dat er geen doorgaande route door Stadshagen zou komen.

  Uit de hoeveelheid reacties blijkt wel hoe dit onderwerp leeft 🙂


  Maak melding

 33. Volgens mij moet er gewerkt worden aan een totaaloplossing i.p.v. een deeloplossing die louter ten faveure is van de heilige koeien.

  Eens. Maar nu wordt er wel teveel geleund op het OV en de fietser. Die gebruikers moeten zich maar eens beseffen wie er zoveel betaald dat het OV rijdt – de automobilist. Die brengt jaarlijks 14 miljard in het laatje, terwijl hij er maar 1 – 2 miljard van terugziet in het wegennet.


  Maak melding

 34. Overigens snap ik niet waarom die Hasselterweg niet in ?©?©n keer aangelegd is/wordt. Zelfs nu laten ze je weer door Stadshagen rijden, wat straks volop in aanbouw is. Die weg had er 2 jaar geleden al geheel moeten liggen, nu bouwen ze alleen een klein stukje totaan de kruising bij het spoor. Op de site van de gemeente zwolle is trouwens genoeg te lezen over Stadshagen II.


  Maak melding

 35. Ach, dat kennen we overal. Accijnzen op tabak, op alcohol etc. Ook dat geld gaat niet naar oplossen van kanker, leverproblemen etc.

  Makkelijk praten? Ik heb ook een auto die maar een paar dagen per jaar rijdt. Ik betaal er ?³?³k wegenbelasting, verzekering etc. voor. Die wegenbelasting maak ik met de auto dus maar weinig gebruik van. Ik klaag niet.
  Doe net als ik, haal ook meer uit je betaalde wegenbelasting door wat vaker te wandelen en te fietsen; kan je de voetpaden en fietspaden ook gebruiken ;D


  Maak melding

 36. @Dick: Ik heb geen idee hoe dit aangekondigd is, maar toen ik (in 2001) naar een huis in Stadshagen ging kijken, werd mij al heel snel duidelijk dat er geen doorgaande route door Stadshagen zou komen.
  Uit de hoeveelheid reacties blijkt wel hoe dit onderwerp leeft

  Ook ongeveer in 2001 werd er idd zomaar een eerste bussluis neergemikt. Wij vonden dat niet zo heel erg en zelfs een beetje logisch omdat het daar wel heeeeeeel hard ging. Maar toen de 2e bussluis er vergolgens WEER ONAANGEKONDIGD kwam was er ineens een amper doorgaande route. Toen tenslotte niet zolang geleden een slagboom met selectieve toegang ten tonele kwam…….Toen had ik de broek echt helemaal op de enkels. Gelukkig ziet elke visite of deskundige, ook de politie dus (zie boven) dat dit echt niet kan. En is het wat mij betreeft groter geworden als “ondoordachte/onverantwoordelijke dingen doen met ons geld, buiten ons om, zonder communicatie, zonder overleg.
  De oplossing? ik weet het niet maar ben toevallig(?) vanmorgen voor een concreet vooroverleg van het volgende wijkplatform uitgenodigd. Met maar een paar mensen. Dat staat mij in elk geval tegen: hoe zijn deze mensen geselecteerd? Hier en in de wijk blijkt namelijk wel dat er veeeeel meer betrokkenen/belangstellenden zijn als een handvol.
  Ook staat mij tegen dat niet bekend lijkt wat men doet met onze suggesties.
  Ga zo voorstellen “De Knip” gewoon op de agenda te zetten voor het komend wijkplatform. In de hoop dat dan ook echt alle opmerkingen genotuleerd worden.


  Maak melding

 37. @Chris

  Maar nu wordt er wel teveel geleund op het OV en de fietser.

  Mag ik je er even op wijzen dat ik in m’n berichtje van 10.47 enkele oplossingen probeerde aan te dragen, voor OV en voor auto’s?
  Terwijl jij je om 10.56 eenzijdig en volledig op het OV bent gaan richten?

  Oftewel: een brede insteek tegenover een enkelvoudige insteek. 😛

  Overigens scheelt een halvering van het autoverkeer ook (bijna) de helft van het aantal (dodelijke) verkeersslachtoffers. 😉


  Maak melding

 38. Aardig echt-verhaal Echte maar zwaar “objection” tegen

  Overigens scheelt een halvering van het autoverkeer ook (bijna) de helft van het aantal (dodelijke) verkeersslachtoffers.

  dit klinkt nogal populistisch en laat zien dat je toch echt wel wat tegen auto’s hebt. Ben ik met je eens, maar ik vind ze een noodzakelijk kwaad. Vind de 😉 overigens sprekend genoeg. Maar je gaf me een mooie gelegenhied nog eens mijn auto-mening kwijt te kunnen ;D Serieus: hoe gaan we om met dit noodzakelijke kwaad? En onze veiligheid; zie de reactie van die agent maandag. :-


  Maak melding

 39. @Dick
  Ik ben niet tegen auto’s, wel tegen het nodeloos gebruik ervan.
  Ik schreef ook bewust dat het bijna de helft slachtoffers scheelt…
  Dat is namelijk een eenvoudige rekensom. 😉
  Ben zelf ook in het bezit van een auto, tenminste als ik van mijn vrouw er in mag rijden. 😀

  Bij deze nog een beetje populistisch gelul:

  Toen had ik de broek echt helemaal op de enkels. Gelukkig ziet elke visite of deskundige, ook de politie dus (zie boven) dat dit echt niet kan.

  Ik hoop dat jij zelf nu ook inziet dat d? t echt niet kan… ;D ;D ;D


  Maak melding

 40. Het hoeft wat mij betreft niet eens (precies) langs het winkelcentrum te lopen die verbinding. Wat ook een mogelijkheid is, is het verlengen van de wegen vanaf de Mastenbroekerbrug langs de dijk naar de andere kant van Stadshagen.
  En dan ook een weg aan de andere kant van Stadshagen bijvoorbeeld in het nieuwe gedeelte.
  Ik zou niet maar ?©?©n weg doen, aangezien je dan al het samengehoopte verkeer langs ?©?©n druk punt sluist en je dan kan wachten op het eerste ongeluk van vele.
  Ook zou ik niet de waterpartij in jouw voorstel weghalen, Chris. Ik zou de weg aan de kant van het winkelcentrum nemen (=fietspad nu) en dan de waterpartij opschuiven naar de kant van de Veldbeemdgras-woningen. Daar ligt een grote partij groen waar wel een gedeelte vanaf kan.
  Hetzelfde kan in meer straten. Ruimte genoeg dus om te schuiven, als men dat maar wil… En dat is het grootste probleem. Want wie gaat daarvoor ‘de dupe’ worden? In elk geval is nu niemand blij, maar dat bedoel ik dus met wie dan de volgende gedupeerde wordt.
  Hoe dan ook wordt niet iedereen blij van een verandering. Dat zal dan ook wel de reden zijn dat er nog steeds niet verder is gedacht.
  Wat betreft de opmerking over “ik wist het niet toen ik mijn huis kocht”: dat is net zo goed een dooddoener als wat ik zeg: ik wist het namelijk wel (ook in 1999). Dat ligt misschien niet eens aan de gemeente, maar aan je makelaar…


  Maak melding

 41. Er moeten inderdaad meer doorsteken zijn, dat droeg ik al eerder aan, maar ik bedoelde hier specifiek de situatie bij het WKC.
  Je zou bijvoorbeeld ook de Mastenbroekerallee kunnen doorsteken naar de Noodweg, alleen wordt de Noodweg in Stadshagen-Zuid straks afgebroken, waardoor dus al het verkeer wat niet de omweg via de toekomstige Hasselterweg neemt, via de Frankhuizerallee moet, en dat lijkt me niet wenselijk.

  Straks heb je namelijk een wijk van 30.000 inwoners, met slechts 2 verbindingswegen naar het zuiden; Frankhuizerallee (nu niet bedoeld voor doorgaand verkeer), en de toekomstige Hasselterweg (bedoeld voor regionaal en doorgaand verkeer).
  Het probleem is, dat de opzet van de wijk, al vanaf het begin af aan ongelukkig is geweest. Er is nu geen ruimte meer voor goede 50km/h verbindingen eigenlijk zoals de Milligerlaan en Mastenbroekerallee.


  Maak melding

 42. @Dick
  Ik weet niet welke bijeenkomsten jij allemaal hebt bijgewoond maar nog v?²?²r het jaar 2000 heb ik op een bijeenkomst in het gemeentehuis al gehoord dat er bussluizen zouden komen en dat er op sommige plekken een slagboom/poller zou komen waar alleen buurtbewoners met behulp van een pasje langs zouden kunnen rijden.


  Maak melding

 43. Echte: goedbezig en ik ben blij dat je mijn humor inziet.

  Voor de rest hebben wij ook 1 auto die net als alles om mij heen van mijn directrice is. Voel me er heerlijk bij!
  Maar lieve echte de helft van 0 verkeerslachtoffers is 0. Er is nog niemand verongelukt GELUKKIG MAAR. Dus laten we ons bij de feiten houden. Fijn dat je mijn berichtjes serieus spelt. 😀

  Maar inhoudelijk heb ik ff niet zeau heel veel meer toe te voegen. Of het moet zijn dat de bijeenkomst een besloten bijeenkomst lijkt op een speciale avond, nog ff los van het Wijkplatform. Men heeft mijn wens door gegeven dat “De Knip” nog ?©?©n keer op de agenda van het komend wijkplatform komt………THEETIJD


  Maak melding

 44. Ik zit even met verbazing te kijken naar mijn vorige bericht. Ik noem daar 2 ziektes/aandoeningen die gerelateerd zijn aan roken en alcoholgebruik. Leveraandoeningen kan gewoon blijven staan maar het woord kanker (niet als scheldwoord maar als aandoening) mag je niet eens uitsrpeken?
  Censuur toepassen om de boel netjes te houden kan ik begrijpen maar dit vind ik toch wat vreemd. Of heeft de webmaster m’n bericht niet helemaal goed tot zich door laten dringen en het woor met een half oog gelezen?
  =============
  Beste W,
  Sommige woorden worden inderdaad automatisch ‘geskipt’ en vervolgens door het beheer gelezen voor goedkeuring.
  Een ieder zal overigens duidelijk zijn wat voor woord je gebruikte.
  On-topic verder.
  Weblog Zwolle


  Maak melding

 45. Heb ook even gekeken, maar zeker niet langer als nodig was, want ik zag die “Papje” op die foto daarboven tussen die stropdassen…….gegeten en gedronken alweer hoor!
  Maar goed, dit is dezelfde site als die in najaar 2006 al opriep tot reacties!!! Je kon je reactie er toen nog kwijt. Maar …………. nooit wat weer gehoord. Dus meneer Papje (als je niet alleen kickt op je eigen Swollenaer-columns zoals ik vermoed) de VVD toonde weinig daadkracht!!! En liet de ondernemers in Stadshagen tot op de dag van vandaag in de kou staan. Zijn immers slecht te bereiken…….


  Maak melding

 46. @ CHRIS: Heb nog eens op de site van de club gekeken. Nogmaals sorry voor de onduidelijkheid, daar sloeg bovenstaand “Papje-verhaal op”


  Maak melding

 47. ZO! De discussie is herhaald losgebarsten.

  @Dick, de verkeersopzet van de wijk (expliciet geen verbinding Noord-Zuid) is al bedacht bij planvorming rondom de wijk. Bij aanschaf van de eerste huizen in Stadshagen had men de visie van het achterwege blijven van een verbinding al kunnen opzoeken/vernemen. O?³k in 1999, Dick.

  Aan de ontstaansgeschiedenis van die visie is op het wijkplatform meerdere malen gewezen. O?³k is op het wijkplatform meerdere malen gewezen op de toekomstige verkeersstromen die men verwacht uit bijvoorbeeld Werkeren.

  Het enige beroerde rondom de verkeersplanning van Stadshagen is het feit geweest dat men met het verkeer uit de Zwartewatersteden onvoldoende (lees geen) rekening heeft gehouden. Onder andere daardoor zit de gemeente met een financieel gat voor de weg op Stadshagen heen.

  Ten aanzien van de veiligheid kan ik overigens opmerken dat zowel Zuid als Noord binnen de grenzen van acceptabele aanrijtijden van brandweer, ambulance en politie liggen. Daarbij is men bij politie zich terdege bewust van de ‘lastige’ verbinding tussen Noord en Zuid en houd men daar ook rekening mee als politieauto’s surveilleren. Ik kan de opmerking van de agent dan ook niet rijmen met de info die ik krijg/heb.


  Maak melding

 48. @dick
  Dat had ik inderdaad al gelezen. Alleen telkens weer met dat commentaar aankomen vind ik niet geheel terecht. Hoe kan het dat ik het wel wist en jij niet?
  Om eerlijk te zijn vind ik het een beetje dooddoeners.


  Maak melding

 49. @Mike, die (complete dus met 2 bussluizen en 1 slagboom?) plannen hebben mij en mijn vele buren NIET bereikt. En ondanks het feit dat ik niet graag opschep kan ik met zekerheid zeggen dat ik altijd scherp ben in die dingen. Om nu geen welles/nietes verhaal 7.5 jaar na dato te krijgen zeg ik “zal wel dan”. Was er ook sprake van inspraak dan?
  Hoor wel wat ze (oa de verkeerswethouder) mij hierover 15 mei te vertellen hebben. Wijkplatform, geef ik toe, heb ik slechts 3x bezocht: 2 ergens aan het begin in “De 7sprong” en die in november. Klopt in november is er over toek. verkeersstromen gesproken, maar vooral die om Stadshagen heen.
  Zou je de naam van die agent kunnen geven…. zodat je het citaat kunt checken. Hier natuurlijk GEEN namen. Men aanbeveelde mij wel aan contact met onze wijkagente op te nemen om te informeren hoe zij tegen deze “levensgevaarlijke problematiek” aankijkt. Kan haar helaas tot op heden nog niet bereiken.


  Maak melding

 50. Maar goed Mike; jij lijkt tevreden over de situatie nu?
  Minder over de bandweg begrijp ik en vast over de aansluiting op de A28?
  Jij vindt niet dat de geemte zo snel mogelijk zo veel mogelijk huizen in S.hagen heeft neergeploft zonder zich te bekommeren over goede infrastructuur en voorzieningen?


  Maak melding

 51. Ga zo een bloemetje halen voor thuis. Bij de geweldige bloemenstal!
  Moet wel eerst de auto wegbrengen om op ’t fietsie naar de markt te gaan. Anders moet ik km’s meer afleggen. Tja, dat is inderdaad ook niet het ergste, maar zeker niet het meest logische. Bovendien weet ik niet of ik alle geplande boodschappen wel kan houden.


  Maak melding

 52. 3 nieuwe verbindingen;

  1. Mastenbroekerallee tot aan de Noodweg. Deze Noodweg moet dan wel behouden blijven, om zoveel mogelijk verkeer uit de Frankhuizerallee te houden.
  Frankhuizerallee kan dat eventueel een 30 regime krijgen om verkeer via de Noodweg en Mastenbroekerallee te laten rijden.
  2. Een verlengde Werkerlaan naar de Belvederelaan.
  3. Eventueel een verbindingsweg naar de Belvederelaan.


  Maak melding

 53. Schoonhorst ligt dan nog (te) afgelegen.
  Een verbindingsweg naar Frankhuis en verder naar het zuiden is er niet.
  Het zou handig zijn om hier een korte verbindingsweg aan te leggen zonder doorgaande functie.
  Dwars door het Twistvlietpark zou zonde zijn, daarom een uitgeklede variant aan de oostkant ervan. (nummer 1).


  Maak melding

 54. @ Chris; Goed uitzoekwerk. Zie net dat IEDEREEN WELKOM is bij 1e klankbordbijeenkomst over de infrastructuur. Heb gevraagd of ik de uitnodiging dan ook op deze weblog en de site van de wijkstichting mocht zetten. Even afwachten maar.


  Maak melding

 55. Flauw Dick ;),
  Je kunt voor het bloemetje en andere boodschappen de auto in de parkeergarage kwijt en vervolgens lopende de winkels en markt aandoen.
  En als ik dan als gemeente of politiek een afweging moet maken tussen de mensen die een bloemetje willen halen op een dusdanige wijze dat zij de auto voor de stal kunnen zetten (gechargeerd) en de mensen die hun woongenot hebben afgestemd en centjes hebben besteed op basis van genomen besluiten rondom de huidige en toekomstige verkeersvisie, waarvan zij weet hebben, dan weet ik wel voor welke belangen ik zou kiezen (om eventuele claims voor te zijn).
  Tenzij, en daar heb je een punt, de veiligheid in geding is. Als de eerstehulpdiensten onoverkomelijke hinder ondervinden waardoor levensbedreigende situaties ontstaan. Maar dat is neffens mij nog niet het geval geweest. Alhoewel de RAV (vandaag in de Sensator) aangeeft ook niet happy te zijn met afwezigheid van de Noord-Zuid-verbinding (ik herinner mij trouwens een wijkplatform waar inderdaad een ambulancebroeder zijn ongenoegen uitte).
  En ja, ik ben verders tevreden over infrastructuur en voorzieningen. O?³k over het achterwege blijven van de Bandweg (= weg om Westenholte heen). De Weg Buitenom had wat mij betreft iets verder de polder in gemogen.

  Chris. Dank voor de suggesties en het feit dat je rekening probeert te houden met belangen van bewoners van de Frankhuizerallee (even voor de helderheid, ik woon niet aan de Frankhuizerallee, maar ik probeer ook die belangen mee te geven in deze discussie. Anders zou Bas het wel doen (www.frankhuizerallee.nl)). Graag wil ik daarbij echter nog het volgende meegeven.
  Alle geboden varianten komen op de huidige Noodweg uit. Voor de beeldvorming: de woningen aan de Erfwalweg worden nu gescheiden van de Noodweg met een metershoge metalen geluidswal. Dat is nodig om de geluidsbelasting op de gevels tot het wettelijk minimum terug te brengen (om en nabij de 50 dB?!?). Ik kan mij voorstellen dat ?³?³k deze mensen belang hebben bij realisatie van de verkeersinfrastructuur zoals gepland.
  Daarnaast kan ik mij goed voorstellen dat met de voorgestelde varianten ook het verkeer uit de Zwartewatersteden een mogelijkheid wordt geboden om sneller op Voorsterpoort (met toekomstige IKEA?), A28 of centrum te komen. Immers ook dat verkeer bespaart kilometers via de sluiproutes Mastenbroekerallee/Werkerlaan. Nou is dat nog enigzins te verteren voor personenauto’s (wellicht), maar ook zwaar vrachtverkeer zal de mogelijkheid krijgen door de wijk een kortere route te rijden. Zeker als iedereen de TOMTOM gaat gebruiken wordt men gewezen op deze kortere en geheid snellere route.
  Tot slot. Het extra verkeer uit Stadshagen Noord of Zwartewaterland komt bovenop de geplande verkeersstroom vanuit Stadshagen II (Werkeren) door/langs, kort gezegd, de wijk De Hoven. Dat gaat ook een niet mis te verstaan stroompje worden.
  Voor alle verkeersstromen die je dus uiteindelijk over je afroept door een verbinding Noord-Zuid is zowel de Noodweg of de Erfwalweg of Frankhuizerallee gewoonweg niet berekend. Dat is een feit en nu al simpelweg te constateren door rond de spits op de rotondena het onderkruisen van het Kamperlijntje of Westenholterbrug te gaan staan.

  Ik ben razend benieuwd naar de belangenafweging van politieke partijen in het spoeddebat.


  Maak melding

 56. Haha Mike, je lijkt me wel een gezellige gozer. Misschien moesten we er maar eens over “brainstormen” (god, wat een fout woord!) met een flesje heerlijk helder koud sap bij die broodjes-zaak. Daar smaakten ze maandag ook geweldig 😉 😉 😉


  Maak melding

 57. Altijd goed, betrokken mensen bij Stadshagen.
  Had ik al geschreven dat dit spannende dagen zijn voor het Stadshagenfestival? De vraag is of het wel of niet doorgaat, maar ik kan je beloven……als het doorgaat…….weer of geen weer……….zo’n feest is er in S.hagen nog niet geweest 😀
  Plof 11/8 maar vast in je agenda!!!


  Maak melding

 58. M’n vrienden vinden mij inderdaad een gesellige gozer.
  Totdat ik het ga hebben over maatschappelijke Zwolse issues en de politiek in Zwolle. Dan krijg ik al gauw iets te eten naar binnen gedrukt. Om mijn mond maar te laten houden. ;D


  Maak melding

 59. Jammerlijke vrienden; kunnen natuurlijk niet meepraten….leer mij kerels kennen 😉
  =========
  Graag on-topic reageren a.u.b.
  Weblog zwolle


  Maak melding

 60. Ik ben voor een goede spreiding van het verkeer. bijvoorbeeld 10% langs het Twistvlietpark (zie tekeningen hierboven), 15% over de Frankhuizerallee, 25% over de Noodweg, en de overige 50% doorgaand en Stadshagen II verkeer over de in aanleg zijnde Hasselterweg. Deze weg moet dan eigenlijk wel 2×2 worden zoals de IJsselallee. Anders heb je straks een te smalle weg die alleen te verbreden is, als je in de voortuinen van mensen gaat bouwen. Dat zou wel erg kortzichtig zijn. De Zwartewatersteden zijn nou eenmaal forenzensteden van Zwolle, dus dat verkeer moet je faciliteren.


  Maak melding

 61. Die weg van Stadshagen naar de A28 door/langs Genne ben ik zwaar op tegen. De hoek, Vecht, Berkum, Genne, Holten, Streukel is a no-go-zone,… Om Genne heen gaan? Waar wilde je precies langs?@Marrianne. Waar houdt dat mooie gebied dan op?


  Maak melding

 62. Heb potverdeurie die Winkelcentrum reclame-campagne niet voor niets getypt..cencuur op de dag na de “dag voor de persvrijheid” en voor bevrijdingsdag?
  ===========
  Beste Dick,
  We merken dat veel bezoekers deze discussie erg interessant vinden. Mede daarom willen we de discussie zuiver houden.
  On-topic a.u.b.
  Weblog Zwolle


  Maak melding

 63. Sorry!!!! Dit is inderdaad een bijzonder interessant onderwerp. De vraag is…..nee laat ik dat hier maar niet neerzetten. Ben erg benieuwd hoe de gemeente de bal, die nu overduidelijk bij hun ligt, weet voor te krijgen. Maar ik dacht dat alles er al zo’n beetje over gezegd was. De fietsliefhebbers zijn ruim aan het woord geweest en de alternatieven liggen hier zelfs overduidelijk, middels kaartjes, op tafel. Daarom dacht ik….ik begin eens over wat positiefs zo met het zonnetje erop. de (klant)vriendelijkheid van een aantal ondernemers in ons wc ?©n op de markt. Nou ja, dan wacht ik wel weer af wat hier nog meer “ten tafel komt”…..EETZE!


  Maak melding

 64. Jammer niet te lezen, eten nog maar even uitstellen, het topic heette “Twistvlietpark in de lift” van 20 maart en had 18 reacties!


  Maak melding

 65. Dit laatste plaatje van Chris laat zien wat ik onder de plek van Genne versta. Ik denk dus dat het handiger is de weg no wat verder naar het noorden te laten lopen, dus ergens tussen Genne en Holten (kennelijk heet dat ook Holten, ben daar niet zo bekend, maar dacht al dat er een andere Holten was dan die bij Deventer…;)).
  Waar Chris de weg nu laat lopen over het buurtschap Genne wonen leerlingen van me. Dus die plek ken ik wel. Ik weet dat dat een mooi gebied is, maar dat zal ook gelden voor tussen Holten en Genne. Ergens zal dus iemand boos gaan worden. Het handigst is dan om te kiezen voor een plek waar men zich in Genne/Holten ook in kan vinden. Overleg vooraf dus weer noodzakelijk.
  Ik denk dat ook de mensen daar het fijn zullen vinden een grotere weg in de buurt te hebben om makkelijker op de A28 te komen, maar ik vrees dat de voordelen niet opwegen voor hen tegenover de nadelen, maar als je het niet vraagt dan hoor je hun mening ook niet…
  Wat ook een mogelijkheid is, is om de weg van Hasselt naar Nieuwleusen nieuw leven in te blazen, door een mooie nieuwe weg eroverheen te leggen, met natuurlijk ook een betere situatie dan nu. Het is er nu zo dat je als fietser nergens blijft als er een auto met de toegestane 80 km/uur langscrosst.
  Ik bedoelde trouwens met die weg naar het noorden: verder horizontaal naar de A28 trekken en niet naar het zuiden.  Maak melding

 66. Je bedoeld de N377? Ja eigenlijk moet dat een autoweg worden met een parallelweg voor langzaam verkeer en fietsers. 100 wordt er in de praktijk al vaak gereden, maar ik meen dat hier geen fietspad loopt.


  Maak melding

 67. Nee, dacht ook dat daar geen fatsoenlijk fietspad loopt inderdaad (ik meen dat er een gedeeltelijk fietspad met tussendoor een hek of iets dergelijks loopt daar), en ja dat zou ik dan wel afgescheiden willen zien, aangezien er dan ook gewoon 80 gereden kan worden door auto’s e.d..


  Maak melding

 68. Wat een deskundigheid en gebiedskennis! Pas dus even. Maar ongetwijfeld kan de politiek wat met de ideeen/alternatieven. Want dat het anders moet, daar lijken me met name tot nu toe Swollwacht, PvdA, VVD van overtuigd. CU heeft eea in studie. Van andere partijen weet ik het niet, die heb ik niet gevraagd. Maar die zullen toch ook wel benaderd zijn!! Dit onderwerp speelt zo enorm in Stadshagen en het siert de gemeente dan ook dat ze een klankbordgroep met Janco Cnossen in het leven hebben geroepen. PvdA en CU zijn natuurlijk coalitiepartijen, dus daar zal eea wat moeilijk liggen. Maar als een doelstelling van het huidige college is “ECHT IN GESPREK RAKEN MET DE BURGER”, dan lijkt me dit een geweldig handvat. Als de oppositie, die vaak ook graag oppositie wil blijven, nu ook eens SAMEN met de gemeente en de burgers naar een oplossing zou kunnen gaan zoeken?

  Zou te mooi worden om waar te zijn 😉


  Maak melding

 69. 2 voorstellen;

  Variant 1:
  Een 1+1 Autoweg die zonder kruisingen vanaf de A28 naar de N331 loopt. Het trompetje linksboven wordt het uiteinde van de toekomstige bebouwing in Stadshagen. 2 bruggen zijn er nodig; de Vechtbrug en de Zwartewaterbrug. De N340 wordt hier dus een kilometer of 7 doorgetrokken.  Maak melding

 70. @ WFvN:
  Google is je vriend. Slechts 2 hits…
  carr?©-rotonde : een rotonde waarbij het fietspad in de vorm van een vierkant rond de rotonde wordt gelegd.

  Ik heb dit soort rotondes nog nooit gezien.
  De meerwaarde hiervan is, dat afslaande auto’s, het fietsverkeer onder een gustigere, dus beter zichtbare hoek zien, dan in een bocht. In je spiegels zie je dan geen fietser (met name voor vrachtwagens een probleem)  Maak melding

 71. @Chris
  Ik heb Google als enorm goede vriend maar deze keer liet hij me toch aardig in de steek. Ik kwam op een belgische website uit waarvan de inhoud gewijzigd was. Verder kwam ik op een italiaanse site uit ofzo waar de woorden wel in voor kwamen maar meer ook niet en m’n italiaans is nogal brak. Babelfish e.d. kunnen dan wel beter italiaans maar van taal hebben dat soort websites weinig kaas gegeten.
  Maar dankjewel.

  Ik ga daar als fietser absoluut niet blij mee zijn. Hoekige ‘bochten’ maken. Ik ben bang dat veel automobilisten ‘last’ van mij gaan krijgen als zulke dingen ge?¯ntroduceerd gaan worden want dan ga ik gewoon op de rijbaan rijden (wat ik mag met mijn type fiets)


  Maak melding

 72. Mijn voorkeur zou dus meer uitgaan naar een rotonde waar de fietsers op een gescheiden ROND fietspad tegen de stroom van auto’s inrijden, dan kijken fietser en automobilist elkaar zelfs recht in de ogen.


  Maak melding

Reageer